MODIFICAT
la Congresul
Uniunii Administratorilor
Autorizaţi din Moldova
proces-verbal
din 16 decembrie 2022

S T A T U T U L

UNIUNII ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI DIN MOLDOVA

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1.          Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, în continuare – «Uniunea», este o organizaţie profesională de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică, ne­comer­cială, cu buget propriu şi organizare de sine stătătoare, din care fac parte toţi administratorii autorizaţi din Republica Moldova. Calitatea de membru al Uniunii este obligatorie şi apare din momentul investirii administratorului autorizat în funcţie.

1.2.         Denumirea completă în limba de stat: Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova.

1.3.         Uniunea este o organizaţie profesională, care reprezintă ramura de management anticriză şi a procedurilor de insolvabilitate, procedurilor de dizolvare (lichi­dare) voluntară sau judiciară, organizează şi coordonează dezvoltarea relaţiilor în domeniul de prevenire a insolvabilităţii prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară sau administrare fiduciară.

1.4.         Uniunea este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul juridic prevăzut de prezentul Statut, de Constituţia Republicii Moldova, de Legea RM nr. 161 din 18 iulie 2014 „Cu privire la administratorii autorizaţi”, de Legea insolva­bili­tăţii nr. 149 din 29.06.2012, de Codul Civil al RM, de alte acte normative care reglementează activitatea în cauză, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Activitatea Uniunii nereglementată în prezentul Statut este reglementată de actele normative în vigoare a Republicii Moldova.

1.5.         Uniunea este în drept de sine stătător să-şi elaboreze şi să-şi aprobe statutul şi regulamentele administrative, să-şi stabilească structura şi să-şi aleagă independent reprezentanţii, să-şi formeze aparatul, să-şi desfăşoare activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiuni.

1.6.         Uniunea dobândeşte, potrivit legii, calitatea de persoană juridică de la data constituirii şi aprobării statutului de către primul Congres al Uniunii. Uniunea dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice, dispune de ştampilă, sigiliu, bilanţ  financiar  propriu, conturi bancare în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice. Uniunea are sigla proprie, aprobată de Consiliul  Uniunii, care va figura pe toate documentele emise de Uniune şi de filialele sale.

1.7.         Uniunea îşi exercită autoritatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova şi poate constitui filiale care vor activa în circumscripţia unei curţi de apel. Durata de activitate a Uniunii este nelimitată. Sediul central al Uniunii este în municipiul Chişinău, adresa fiind stabilită de Consiliul Uniunii.  Denumirea Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, cu specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.

1.8.         Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare. Uniunea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, aporturi, cotizaţii, taxe, donaţii şi sponsorizări, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.

1.9.         Uniunea va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut. Uniunea nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

2.       PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE UNIUNII

2.1.         Uniunea se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, publicităţii şi transparenţei, cu excepţia informaţiei care constituie secret comercial, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Uniunii, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2.         Uniunea este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Uniunii.

2.3.         Uniunea promovează în activitatea sa valorile statului de drept, parteneriatul, cooperează şi dezvoltă relaţii profesionale în condiţii de deplină egalitate cu toate organizaţiile şi asociaţiile profesionale, legal înfiinţate, ale membrilor altor profesii juridice sau ai altor profesii conexe activităţii profesionale a administratorului autorizat - avocaţi, notari publici, mediatori, experţi tehnici şi contabili, executori judecătoreşti, evaluatori, auditori etc.

2.4.         Uniunea va asigura în activitatea sa dezvoltarea unor relaţii de strînsă colabo­rare cu activitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar şi expert tehnic judiciar, compatibile cu profesia de administrator autorizat.

2.5.         În relaţiile dintre Uniune şi autorităţile publice nu există raporturi de subordo­nare. Relaţiile Uniunii cu aceste autorităţi se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii şi conlucrării pentru rezolvarea problemelor de interes comun.

3.     SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1.         Scopurile Uniunii constau în:

a)     promovarea activităţilor profesioniste în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării) şi managementului anticriză în general şi crearea condiţiilor nece­sare pentru optimizarea acestor activităţi;

b)    apărarea prestigiului şi independenţei profesionale a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c)     contribuirea în extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ ce reglementează relaţiile în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării) şi managementului anticriză;

d)    ridicarea transparenţei în domeniul insolvabilităţii şi dizolvării (lichidării) şi a nivelului de profesionalism şi responsabilitate a participanţilor în cadrul procesului de insolvabilitate şi dizolvare (lichidare);

e)     punerea eforturilor pentru eliminarea şi suprimarea efectelor negative şi neajunsurilor care apar în cadrul procesului insolvabilităţii, procesului dizolvării (lichidării) şi managementului anticriză;

f)     dezvoltarea procesului de cooperare cu autorităţile publice, întru eficientizarea procesului de luare a deciziilor şi promovarea democraţiei participative, precum şi întru optimizarea cadrului instituţional în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării) şi a managementului anticriză.

3.2.      Pentru a-şi realiza scopurile, Uniunea  va desfăşura următoarele activităţi:

a)     elaborează măsuri şi mecanisme pentru cooperarea constructivă între participanţii în cadrul procesului de insolvabilitate, procesului de dizolvare (lichidare) şi managementului anticriză;

b)     organizează întruniri, şedinţe deschise, adunări, lecţii, seminare, conferinţe pentru examinarea problemelor şi chestiunilor în cadrul procesului de insolva­bilitate, procesului de dizolvare (lichidare) şi a managementului anticriză;

c)     elaborează şi difuzează, inclusiv şi prin intermediul mass-media, informaţii necesare pentru ridicarea transparenţei în domeniul ramurii managementului anticriză;

d)    elaborează materiale metodice, ghiduri şi îndrumări pentru participanţii în cadrul procesului de insolvabilitate, procesului de dizolvare (lichidare), administrării fiduciare şi managementului anticriză;

e)     elaborează şi înaintează spre examinare autorităţilor publice după competenţă, propuneri privitoare la modificarea sau extinderea cadrului legislativ în domeniul ramurii managementului anticriză;

f)     analizează şi generalizează practica aplicării mecanismelor şi instrumentelor legale în cadrul procesului de insolvabilitate, de dizolvare (lichidare), precum şi practica judiciară în domeniul respectiv;

g)    asigură buna desfăşurare a activităţii administratorilor autorizaţi în domeniul insolvabilităţii şi lichidării;

h)    sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a administratorilor autorizaţi în domeniul insolvabilităţii, dizolvării (lichidării) şi administrării fiduciare;

i)      apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

j)      coordonează şi supraveghează activitatea membrilor Uniunii;

k)    colaborează cu asociaţiile profesionale din ţară şi din străinătate;

l)      elaborează şi difuzează norme privind activitatea şi conduita etică a adminis­tratorilor autorizaţi  în domeniul insolvabilităţii şi dizolvării (lichidării), precum şi ghiduri profesionale în domeniul insolvabilităţii şi lichidării;

m)  editează publicaţii de specialitate;

n)    organizează cursuri de instruire pentru administratorii autorizaţi;

o)    încurajează toate persoanele implicate în cadrul procesului de insolvabilitate sau de dizolvare pentru iniţiative civice în domeniul insolvabilităţii, lichidării şi managementului anticriză;

p)    îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin prezentul Statut sau alte acte ale Uniunii.

3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Uniunea are dreptul să:

a)     asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

b)    reprezinte şi să apere drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale ale Uniunii şi a membrilor săi în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele judecătoreşti şi în raporturile cu terţii;

c)     creeze servicii juridice pentru reprezentarea drepturilor şi intereselor membrilor săi în autorităţile publice, inclusiv în instanţele judecătoreşti şi în alte autorităţi;

d)    fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat. Să exprime public, în mijloacele de informare în masă, poziţia asupra proiectelor de programe şi de acte legislative şi alte acte normative aferente procedurilor de insolvabilitate şi de dizolvare (lichidare).

e)     desfăşoare activitate editorială;

f)     difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

g)    promoveze reprezentanţii săi în autorităţile publice de toate nivelurile;

h)    obţină gratuit de la autorităţile publice, informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare. Neprezentarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a informaţiei solicitate sau prezentarea unei informaţii neveridice se califică drept împiedicare a activităţii Uniunii; 

i)      participe la elaborarea proiectelor de programe privind dezvoltarea social-economică, proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul de administrare a procedurilor de insolvabilitate şi de lichidare şi în alte domenii ce ţin de ramura managementului anticriză şi să conteste, în modul stabilit, actele normative care lezează interesele Uniunii şi a membrilor săi;

j)      încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

k)    organizeze şi să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţi­ne­rii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

l)      încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, precum şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

m)  creeze întreprinderi, organizaţii cu drept de persoană juridică şi să fondeze instituţii de arbitraj;

n)    procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Uniunii;

o)    investească mijloace financiare libere în activităţi comerciale pentru a-şi majora fondurile sale financiare;

p)    colaboreze cu autorităţi publice de toate nivelurile în vederea stabilirii şi imple­men­tării eficiente a politicilor şi a cadrului de reglementare a activităţii de administrator autorizat;

q)    participe la formarea profesională a candidaţilor pentru admiterea în profesia de administrator autorizat;

r)     asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a administratorilor autorizaţi, inclusiv prin fondarea Institutului de instruire teoretică şi continuă a administratorilor autorizaţi;

s)     contribuie la implementarea bunelor practici şi la dezvoltarea continuă a profesiei de administrator autorizat;

t)      să exprime opinia şi să înainteze propuneri autorităţilor publice centrale şi cele locale la adoptarea de către acestea a deciziilor legate de procedurile de insol­vabilitate, de dizolvare (lichidare) şi de prevenire a insolvabilităţii;

u)       să îndeplinească alte atribuţii stabilite prin lege sau prin actele emise de Uniune.

3.4.      Uniunea  în activitatea sa, este independentă faţă de autorităţile administraţiei pub­lice de toate nivelurile, agenţii economici, organizaţiile obşteşti, partidele şi mişcările social-politice şi nu este supusă controlului lor şi nu se subordonează acestora. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile Uniunii sau să împiedice realizarea acestora.

3.5. Uniunea participă în mod obligatoriu şi nemijlocit la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii administratorilor autorizaţi şi acţionează pentru asigurarea prestigiului şi autorităţii profesiei de administrator autorizat.

3.6.      Autorităţile publice centrale şi cele locale la elaborarea actelor normative legate de procedurile de insolvabilitate, de dizolvare (lichidare) şi de prevenire a insolvabilităţii, precum şi de reglementare a activităţii de administrator autorizat vor solicita în prealabil avizul Uniunii.

3.7. Uniunea participă în mod obligatoriu şi nemijlocit la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii administratorilor autorizaţi.

  1. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA UNIUNII

4.1.         Organele de conducere ale Uniunii sânt:

a)     Congresul Uniunii;

b)    Consiliul Uniunii;

c)     Preşedintele Uniunii.

d)    Comisia de formare profesională;

e)     Comisia de cenzori.

4.2.         Organele de conducere a Uniunii sânt organizate şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de prezentul Statut.

4.3.         Alegerea organelor de conducere ale Uniunii se face prin vot secret.

4.4.         Organele de conducere colegiale adoptă hotărâri prin vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.

  1. CONGRESUL UNIUNII

5.1.         Organul suprem de conducere al Uniunii este Congresul, constituit din toţi membrii Uniunii, care se întruneşte ordinar şi extraordinar. În cazurile, când principiile prezentului Statut nu specifică efectul său asupra cărui tip şi/sau formă de şedinţe ale Congresului se referă, principiile în cauză se aplică în egală măsură în partea fiecărui tip şi/sau formă al Congresului. 

5.2.         Congresul Uniunii Administratorilor Autorizaţi se convoacă în şedinţe ordinare, în modul stabilit de prezentul Statut. Congresul Uniunii Administratorilor Autorizați se convoacă în ședințe ordinare, în modul stabilit de prezentul Statut, cel puțin o dată pe an. Ședințele ordinare a Congresului Uniunii la care se examinează dările de seamă anuale ale Uniunii, se numesc anuale. Congresul Uniunii se ține cu prezența membrilor sau prin corespondență sau sub formă mixtă sau la distanță în regim online, prin intermediul mijloacelor de comunicații electronice precum sistemul de teleconferințe sau videoconferințe sau sub forma ședinței continue în corespundere cu Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului sub forma ședinței continue aprobat prin Decizia Consiliului. Modul de desfășurare a Congresului se va indica în Decizia de convocare a Congresului. În caz de necesitate, Congresul Uniunii se convoacă în ședințe extraordinare.

5.3.         Congresul Uniunii este în drept să soluţioneze toate problemele, ce vizează activitatea Uniunii, cu excepţia celor, care prin dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau Statutului constituie atribuţiile exclusive ale unui alt organ.

5.4.          Congresul Uniunii nu reprezintă în activităţile Uniunii, ci îşi restrânge activitatea sa la adoptarea hotărârilor pe marginea problemelor incluse, în ordinea stabilită de Statut, în ordinea de zi a şedinţelor sale şi emiterea pe problemele examinate a actelor normative interne. Actele normative  emise de Congresul Uniunii se perfectează în formă de Hotărâri ale Congresului Uniunii administratorilor autorizaţi, denumite în textul Statutului «Hotărâri». Hotărârile Congresului Uniunii sunt obligatorii pentru toţi membrii, organele şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii.

5.5.         Atribuţiile Congresului Uniunii se determină, pornind de la dispoziţiile obligatorii ale legislaţiei în vigoare, ordinea de guvernare a Uniunii stabilită de membrii acesteia şi cercul de probleme legat de activitatea Uniunii.

5.6.         Atribuţiile Congresului Uniunii includ, dar nu se limitează la următoarele prob­leme:

a)     determinarea direcţiilor prioritare şi aprobarea programelor strategice ale activi­tăţii Uniunii în conformitate cu obiectul şi scopurile activităţii ei, precum şi dărilor de seamă privind executarea lor;

b)    aprobarea listei articolelor obligatorii ale dărilor de seamă ale organelor şi co­mi­siilor Uniunii;

c)     supravegherea activităţii organelor şi comisiilor Uniunii şi executării Hotărâ­rilor Congresului Uniunii;

d)    examinarea şi aprobarea dărilor de seamă anuale ale Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii şi adoptarea hotărârilor pe marginea lor;

e)     iniţierea efectuării controalelor şi reviziilor extraordinare la oricare organ şi comisie a Uniunii;

f)     adoptarea hotărârilor privind transmiterea materialelor organelor de resort pentru tragerea la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale Uniunii.

5.7.         Congresul are următoarele atribuţii principale:

a)     aprobă şi modifică Statutul Uniunii administratorilor autorizaţi, Codul deonto­logic al administratorilor autorizaţi, regulamentele Consiliului Uniunii, Comi­siei formare profesională şi Comisiei de cenzori, precum şi Codul de bune practici în activitatea administratorilor autorizaţi;

b)    alege membrii, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Uniunii;

c)     alege membrii Comisiei formare profesională;

d)    desemnează, în condiţiile legii, membrii Comisiei de autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

e)     alege membrii Comisiei de cenzori;

f)     desemnează auditorul independent;

g)    aprobă mărimea contribuţiilor obligatorii ale membrilor Uniunii la bugetul acesteia;

h)    aprobă bugetul Uniunii;

i)      decide cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii;

j)      decide în privinţa atragerii la răspundere a membrilor Consiliului Uniunii, membrilor Comisiei formare profesională, membrilor Comisiei de autorizare şi disciplină;

k)    îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statutul Uniunii.

5.8.         Prin Hotărârea Congresului Uniunii la atribuţiile sale principale pot fi rezervate şi alte probleme. Congresul Uniunii poate delega anumite atribuţii ale sale Consiliului Uniunii.

5.9.         Congresul Uniunii nu este în drept să examineze şi să hotărască problemele, care conform legislaţiei în vigoare, prezentului Statut şi Hotărârilor Congresului sunt atribuite altor organe ale Uniunii, cu excepţia cazurilor, când ele au fost incluse în ordinea de zi a Congresului din iniţiativa acestor organe. Dacă alte organe ale Uniunii nu pot soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile lor, sau în cazul apariţiei litigiilor legate de soluţionarea (nesoluţionarea) unei probleme atribuite oricărui organ al Uniunii, persoana cointeresată este în drept să iniţieze delegarea întrebărilor în cauză pentru examinare şi hotărâre Congresului Uniunii.

5.10.      Şedinţa ordinară a Congresului Uniunii se convoacă de către Preşedintele Uniunii în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii. În cazul în care Consiliul Uniunii nu a adoptat Decizia privind convocarea şedinţei anuale a Congresului în termenul, care ar asigura ţinerea Congresului în cauză în perioada prevăzută de prezentului Statut, Preşedintele Uniunii e obligat să emită o Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Congresului Uniunii. Dispoziţia în cauză se ia:

a)     din iniţiativa Preşedintelui Uniunii; sau

b)    la cererea Comisiei de Cenzori a Uniunii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau

c)     la solicitarea a cel puţin 1/4 din numărul total al membrilor Uniunii Adminis­tratorilor Autorizaţi; sau

d)    în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti competente.

5.11.      Şedinţa extraordinară a Congresului se convoacă de Preşedintele Uniunii, atunci când o cer interesele Uniunii, în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii, luate:

a)     din iniţiativa Preşedintelui Uniunii; sau

b)    la cererea Comisiei de Cenzori a Societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau

c)     la solicitarea a cel puţin 1/4 din numărul total al membrilor Uniunii Adminis­tratorilor Autorizaţi; sau

a)     la solicitarea Ministrului justiţiei; sau

b)    în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti competente.

5.12.      Convocarea Congresului se anunţă tuturor membrilor Uniunii şi poate fi comu­nicată, după caz, prin pagina web oficială a Uniunii sau prin emailul oficial inclus în Registrul Administratorilor autorizați sau prin ediţiile sale perio­dice sau în Monitorul oficial al RM. În dispoziţia de convocare se va indica data, ora modul şi locul desfăşurării Congresului, ordinea de zi a acestuia şi alte informaţii privind condiţiile desfăşurării Congresului.

5.13.      În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a şedinţei extraor­dinare a Congresului, Consiliul Uniunii e obligat:

a)     să ia Decizia privind convocarea Congresului şi să încredinţeze Preşedintelui Uniunii informarea membrilor Uniunii despre aceasta; sau

b)    să ia Decizia privind refuzul de a convoca Congresul Uniunii, care se va expedia printr-o scrisoare recomandată sau prin emailul oficial inclus în Registrul Administratorilor autorizați persoanelor care cer convocarea ei în termen de 5 zile de la data adoptării.

5.14.      În decizia cu privire la convocarea Congresului se va indica:

a)     Organul Uniunii care a luat decizia privind convocarea Congresului sau alte persoane care convoacă Congresul conform prezentului Statut;

b)    data, ora, locul și modul ţinerii Congresului, precum şi ora începerii înregistrării partici­panţilor la ea;

c)     tipul adunării (ordinară, anuală, extraordinară) şi sub ce formă se va ţine Congresul;

d)    ordinea de zi;

e)     termenii, ora şi locul familiarizării membrilor cu materialele pentru ordinea de zi a Congresului;

f)     modul de înştiinţare a membrilor despre ţinerea Congresului;

5.15.       Decizia cu privire la refuzul de a convoca şedinţa extraordinară a Congresului poate fi luată în cazurile în care:

a)     chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Congresului nu ţin de competenţa ei; sau

b)    nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Congresului, prevăzut de prezentului Statut.

5.16.      Dacă, Consiliul Uniunii nu a luat decizia cu privire la convocarea Congresului, ori a luat decizia cu privire la refuzul de al convoca, persoanele care au solicitat con­vo­carea Congresului, sunt în drept să convoace Congresul Uniunii în modul stabilit pentru Consiliul Uniunii. În acest caz, cheltuielile pentru pregătirea şi ţinerea Congresului sânt suportate de aceste persoane. Dacă Congresul recunoaşte convo­carea acestei şedinţe întemeiată, cheltuielile se compensează din contul Uniunii.

5.17.       În cazul în care nici un organ de conducere al Uniunii nu este în posibilitate, în condiţiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea şi desfăşurarea şedinţei Congresului, aceste atribuţii se exercită de membrii Uniunii,  care deţin o treime din drepturile de vot şi care au convenit asupra convocării acesteia.

5.18.      În cererea comisiei de cenzori (organizaţiei de audit) privind convocarea Congresului Uniunii vor fi formulate chestiuni ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a şedinţei Congresului, indicându-se motivele înscrierii lor şi persoanele care au iniţiat această cerere. În cazul în care cererea este iniţiată de membrii Uniunii, ea va conţine datele personale ale acestora.

5.19.      Decizia privind convocarea Congresului se va comunica tuturor membrilor Uniunii printr-un aviz care va conţine ordinea de zi, locul, data modul şi ora şedinţei, publicat  pe pagina web oficială a Uniunii sau în ediţiile sale periodice şi/sau în Monitorul Oficial al RM sau prin emailul oficial inclus în Registrul Administratorilor autorizați.

5.20.      Participarea membrului sau a reprezentantului lui la Congres, precum şi publicarea avizului pe pagina web a Uniunii sau expediat prin  emailul oficial inclus în Registrul Administratorilor autorizați sau în sursele mass-media, acoperă orice viciu al neînştiinţării şi/sau încălcării modalităţii şi a termenelor de înştiinţare.

5.21.      Termenul de comunicare şi publicare a informaţiei despre ţinerea Congresului nu poate fi mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea şedinţei ordinare a Con­gre­sului şi nu poate fi mai târziu de 20 zile de la ţinerea şedinţei extraordinare a Congresului.

5.22.      Ordinea de zi a Congresului ordinar, lista candidaţilor în organele de conducere ale Uniunii se întocmesc de Consiliul Uniunii, ţinându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile membrilor cu drept de vot ale Uniunii.

5.23.      Nu mai târziu de 15 zile până la data ţinerii şedinţei ordinare a Congresului, membrii Uniunii sunt în drept să prezinte Consiliului cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului, Preşedintelui Uniunii, Vicepreşedintelui Uniunii, ai Comisia de formare profesională, ai Comisiei de autorizare şi disciplină şi ai comisiei de cenzori, al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe şi comisii.

5.24.      Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Congresului ordinar vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele şi prenumele membrilor Uniunii care propun chestiunea. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaţilor în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Congresul Uniunii, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele şi prenumele candidaţilor, alte date despre ei, precum şi numele şi prenumele  membrilor care au prezentat cererea. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat.

5.25.      Şedinţa Consiliului Uniunii, la care se examinează cererile membrilor Uniunii cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai organelor şi comisiilor Uniunii şi la care se aprobă listele candidaţilor pentru funcţiile de membri ai acestor organe ale Uniunii, se ţine nu mai târziu de 10 zile până la data şedinţei ordinare a Congresului. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor membrilor sau refuzul de a satisface se aduce la cunoştinţă solicitan­tului în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

5.26.      Consiliul nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Congresului. Numărul total de candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului Uniunii, inclusiv rezerva lor, sau al Comisiei formare profesională, al Comisiei de autorizare şi disciplină şi al Comisiei de cenzori, înscrişi în lista candidaţilor pentru a fi supuse votului la Congres, trebuie să depăşească componenţa numerică a acestor organe. Rezerva Consiliului Uniunii, a Comisiei formare profesională, a Comisiei de autorizare şi disciplină şi a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-şi pot exercita funcţiile.

5.27.      Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi este deliberativ dacă în cadrul acestuia participă sau sunt reprezentaţi cel puţin 2/3 din numărul de membri ai Uniunii. În cazul în care nu este deliberativ, Congresul Uniunii este convocat în mod repetat în termen de cel mult o lună şi este considerat deliberativ independent de numărul de membri prezenţi. Fiecare membru deţine un singur vot.

5.28.      Hotărârile Congresului Uniunii se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, prin vot deschis, cu excepţia deciziilor adoptate potrivit art. 42 alin. (4) lit. b)–e) Legii cu privire la administratorii autorizaţi, care se adoptă prin vot secret, în modul stabilit de prezentul statut.

5.29.      Congresul poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Congresul poate adopta hotărîri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Uniunii.

5.30.      Congresul Uniunii se desfăşoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Congresului se transferă de acesta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentului statut privind modul de desfăşurare a Congresului.

5.31.      Dacă la convocarea Congresului au fost încălcate cerinţele Statutului, aceasta nu este în drept să adopte hotărâri, cu excepţia cazurilor când la Congres participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii cu drept de vot ai Uniunii.

5.32.      Şedinţa Congresului este prezidată de Preşedintele sau de Vicepreşedintele Uniunii sau de o altă persoană aleasă de Congres. Atribuţiile secretarului Congresului le exercită Secretarul general al Uniunii sau o altă persoană aleasă de Congres. Preşedintele şi secretarul stabileşte prezenţa cvorumului la Congres. În cazul în care se va constata lipsa de cvorum, Preşedintele de comun cu membrii prezenţi va numi data şedinţei repetate a Congresului cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa repetată a Congresului va fi convocată în termen de cel mult o lună.

5.33.      Procesul – verbal al şedinţei Congresului se întocmeşte de secretar în termen de 10 zile de la închiderea Congresului, în cel puţin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului – verbal va fi semnat de preşedintele şi de secretarul şedinţei Congresului şi se contrasemnează de membrii comisiei de numărare a voturilor. Procesul-verbal se consideră valabil dacă este semnat de preşedintele şi secretarul Congresul şi majoritatea membrilor comisiei de numărare a voturilor.

5.34.      Procesul – verbal al Congresului va cuprinde :

a)     data, ora, locul și modul ţinerii Congresului;

b)    numărul membrilor cu drept de vot care au participat la Congres;

c)     numele şi prenumele Preşedintelui Congresului, Secretarului Congresului, membrilor comisiei de numărare a voturilor Congresului;

d)    ordinea de zi votată de Congres;

e)     tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor şi prenumelor vorbitorilor;

f)     rezultatul votului şi hotărârile, rezoluţiile şi noţiunile adoptate;

g)    anexele la procesul – verbal.

5.35.      Lucrările Congresului pot fi înregistrate prin mijloace audio şi video, fapt despre care se consemnează în procesul-verbal.

5.36.      La propunerea Preşedintelui Congresului, membri cu majoritatea simplă a celor prezenţi vor alege comisia de numărare a voturilor. Comisia de numărare a voturilor se alege în componenţa de 5 membri.

5.37.      Comisia de numărare a voturilor va număra şi va consemna voturile exprimate de membrii Congresului în mod deschis şi va comunica Congresului rezultatele votării, iar în cazul votării secrete:

a)     va completa buletinele de vot cu numele candidaţilor propuşi pentru organul ce urmează a fi ales;

b)    va multiplica buletinele de vot completate potrivit numărului de administratori prezenţi la Congres, în conformitate cu lista de înregistrare;

c)     va distribui fiecărui administrator prezent câte un buletin de vot, sub semnătură şi doar la prezentarea actului de identitate;

d)    va sigila urnele de vot;

e)     va verifica cabinele de vot;

f)     va supraveghea corectitudinea desfăşurării procesului de votare;

g)    va deschide urnele, va număra buletinele de vot separat pentru fiecare candidat;

h)    va constata buletinele nevalabile;

i)      va întocmi şi va semna procesele-verbale cu privire la rezultatele votării pentru fiecare organ sau chestiune în parte.

5.38.      Dacă unii membri ai comisiei de numărare a voturilor au îndoieli privind valabilitatea buletinului de vot, problema se soluţionează prin votul majorităţii simple a membrilor comisiei de numărare a voturilor.

5.39.      Pentru chestiunile ce urmează a fi votate în mod secret se va întocmi buletinele de vot.

5.40.      Buletinul de vot va cuprinde: denumirea „buletin de vot pentru -” şi se va indica organul sau chestiunea pentru care va avea loc votarea, loc liber pentru a include lista candidaţilor la statutul de membru/i al organului pentru care va avea loc votarea. Comisia de numărare a voturilor, va include în buletinul de vot numele şi prenumele candidatului/candidaţilor propuşi de a fi aleşi pentru fiecare organ în parte.

5.41.       Votarea secretă se desfăşoară în cabina de vot special amenajată. Votarea în locul altor administratori membri ai Uniunii, este interzisă. Votul se realizează prin aplicarea ştampilei „votat”  în dreptul candidatului/ţilor pe care îl/i alege. Se consideră aleşi candidaţii care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

5.42.      Alegerea organelor şi comisiilor colegiale a Uniunii, cum ar fi Consiliul Uniunii, Comisia de formare profesională, Comisia de cenzori, reprezen­tanţi în Comisia de autorizare şi disciplină  şi alte organe constituite din mai mulţi membri, se va efectua după principiul, fiecare membru al Uniunii va exprima un număr de voturi egal cu cel al componenţei numerice a organului sau comisiei cole­giale. În caz dacă unul sau mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, Congresul va trece la alegerea repetată doar a membrilor care au obţinut voturi egale.

5.43.      Candidaţii înregistraţi î-şi pot retrage candidatura oricând în cadrul şedinţei până la momentul începerii votării. În cazul retragerii, comisia de numărare a voturilor va aplica în dreptul numelui candidatului retras ştampila „retras”.

5.44.      Pentru alegerea Consiliului Uniunii se vor întocmi trei buletine de vot – unul pentru preşedintele Consiliului, unul pentru vicepreşedintele Consiliului şi un buletin pentru cinci membri în Consiliu. În buletinul de vot pentru alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui se va aplica ştampila „votat” doar în dreptul unei singure candidaturi.  În buletinul de vot pentru alegerea membrilor consiliului ştampila „votat” se va aplica în dreptul a cel mult cinci candidaţi. Aceeaşi procedură ca pentru alegerea membrilor consiliului se va aplica şi la votarea membrilor Comisiei formare profesională, membrilor în comisia de cenzori şi a reprezentanţilor în Comisia de autorizare şi disciplină.

5.45.       Buletinele de vot se consideră nevalabile dacă:

a)     conţin alte însemnări decât ştampila „votat”;

b)    au aplicată ştampila „votat”  în dreptul mai multor candidaţi, decât este necesar organului votat;

c)     nu are aplicată ştampila „votat”;

d)    administratorul membru al Uniunii, a scos buletinul de vot din localul unde se desfăşoară votarea;

5.46.      Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil:

a)     dacă alegătorul a aplicat ştampila „votat” de mai multe ori în dreptul  unui şi aceluiaşi nume din buletinul de vot;

b)    dacă alegătorul a aplicat ştampila „votat” în dreptul candidaţilor incluşi în buletinul de vot, dar a indicat suplimentar şi alţi candidaţi.

5.47.      Dacă administratorul membru al Uniunii, în procesul de votare a completat greşit buletinul, comisia de numărare a voturilor, la cererea acestuia, îi va elibera o singură dată un alt buletin de vot, cazul fiind menţionat ulterior în procesul-verbal cu privire la votare. Buletinul de vot completat greşit se va restitui comisiei de numărare a voturilor.

5.48.      După desfăşurarea votării de către toţi administratorii autorizaţi membri ai Uniunii preşedintele şedinţei Congresului anunţă încheierea votării şi dispune deschiderea urnelor de vot. Până la deschiderea urnelor de vot toate buletinele rămase neutilizate se numără şi se anulează de către comisia de numărare a voturilor, fapt despre care se consemnează în procesul-verbal al votării.

5.49.      Comisia de numărare a voturilor deschide urnele şi efectuează numărarea votu­rilor.

5.50.      Rezultatele votării se consemnează în procesul-verbal al votării în care se indică:

a)     data, locul, ora și modul desfăşurării  Congresului;

b)    numele preşedintelui şi a secretarului ales;

c)     numărul de administratori autorizaţi prezenţi la şedinţa Congresului;

d)    numărul de administratori autorizaţi incluşi în listele de votare;

e)     numărul de administratori autorizaţi care au primit buletin de vot;

f)     numărul buletinelor rămase;

g)    numărul buletinelor declarate nevalabile;

h)    numărul total al  buletinelor valabile;

i)      numărul voturilor din buletinele declarate valabile;

j)      numărul de voturi valabile exprimate pentru fiecare candidat  inclus în buletinul de vot.

5.51.      Membrii comisiei de numărare a voturilor sunt obligaţi să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele votării.  Procesul verbal cu privire la rezultatele votării se consideră valabil dacă este semnat de majoritatea membrilor comisiei de numărare a voturilor.

5.52.       Se consideră ales/şi candidaţii incluşi în buletinele de vot care au acumulat cele mai multe voturi, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.

5.53.      Procesele-verbale, buletinele de vot se transmit spre păstrare Secretarului General al Uniunii şi le depune la arhiva Uniunii.

5.54.      Hotărârile adoptate de Congres sunt numerotate în ordinea adoptării lor, sânt obligatorii pentru toate structurile Uniunii şi pentru toţi administratorii autorizaţi.

5.55.      Hotărârile Congresului întră în vigoare la data adoptării sau la data indicată direct în ele,  se publică în mijloacele de presă ale Uniunii sau  pagina web oficială a Uniunii administratorii autorizaţi.

  1. CONSILIUL UNIUNII

6.1.         În perioada dintre şedinţele Congresului, reprezentarea intereselor membrilor Uniunii, adoptarea deciziilor vizând problemele stringente ale Uniunii atribuite ei de prezentul Statut şi de Hotărârile Congresului, supravegherea executării Hotărârilor Congresului, guvernarea generală a activităţii Uniunii, cu excepţia problemelor atribuite exclusiv de prezentul Statut altor Organe ale Uniunii, sunt efectuate de Consiliul Uniunii care este organul executiv permanent al Uniunii.

6.2.         Consiliul este subordonat Congresului Uniunii. El prezintă Congresului darea de seamă anuală privind lucrul său şi activitatea Uniunii, întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Statut, Regulamentul Consiliului Uniunii şi Hotărârile Congresului. Cerinţele faţă de conţinutul dării de seamă a Consiliului se stabilesc de Congres, însă conţinutul ei nu poate fi mai restrâns de articolele stabilite de legislaţia în vigoare.

6.3.         Atribuţiile Consiliului sunt determinate de prezentul Statut, Regulamentul Consiliului Uniunii şi Hotărârile Congresului. Actele normative interne emise de Consiliu se perfectează în formă de Decizii ale Consiliului Uniunii, denumite în textul Statutului «Decizii». Deciziile Consiliului Uniunii sunt obligatorii pentru toate Organele şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii şi acţionează în partea ce nu contravine Hotărârilor Congresului. Deciziile Consiliului emise în perioada de gestiune sunt supuse aprobării Congresului la examinarea de către ultima a dării de seamă a Consiliului Uniunii.

6.4.         Atribuţiile Consiliului Uniunii se stabilesc prin Hotărârile Congresului, încre­din­ţându-se hotărârea problemelor, cu excepţia celor atribuite exclusiv altor organe ale Uniunii.

6.5.         Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii principale:

a)     adoptă Decizia privind convocarea Congresului Uniunii, inclusiv aprobă ordinea de zi a Congresului și modul de desfășurare a lui, hotărăşte alte probleme, care în conformitate cu prezentul Statut, sunt legate de pregătirea şi ţinerea Congresului Uniunii;

b)    elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Uniunii,
prezentându-le pentru aprobare Congresului Uniunii;

c)     asigură îndeplinirea hotărârilor Congresului şi prezintă rapoarte Congresului privind activitatea Uniunii;

d)    aprobă contractele şi angajamentele semnate de preşedintele Uniunii;

e)     aprobă forma unică a inscripţiilor pe sigiliile, ştampilele administratorilor autori­zaţi, forma unică a legitimaţiilor acestora şi simbolica, sigla şi formularele Uniunii;

f)     stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate veniturile şi/sau donaţiile colectate;

g)    adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Uniunii;

h)    aprobă structura organizatorică şi fondul sau normativele de retribuire a muncii ale angajaţilor Uniunii, regulamentul de funcţionare a secretariatului general;

i)      aprobă bilanţurile contabile, conturile beneficiului şi pierderilor ale Uniunii, elaborează bugetul Uniunii, raportul financiar anual şi raportul privind activi­tatea acesteia;

j)      aprobă regulamentele de uz intern ale Uniunii şi publică bunele practici profe­sio­nale pentru administratorii autorizaţi, elaborează şi propune Ministerului Justiţiei pentru aprobare regulamentul documentării activităţii  administra­torului autorizat;

j1) aprobă modelul delegației de substituire

k)    decide asupra acordării şi retragerii titlurilor onorifice de membri ai Uniunii;

l)      solicită membrilor Uniunii date statistice privind procedurile de insolvabilitate, administrare fiduciară;

m)  determină valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii, prezentându-le pentru aprobare Congresului;

n)    aprobă şi examinează prealabil darea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii;

o)    decide privind deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor şi reprezen­tanţelor Uniunii, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor;

p)    aprobă normativele devizelor de cheltuieli ale Uniunii, stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de decontare a cheltuielilor aferente;

q)    hotărăşte problemele privind participarea Uniunii la fondarea şi activitatea întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, decide asupra asocierii cu alte uniuni sau alte organizaţii, precum şi ordinea şi sursele de finanţare a cheltuielilor, legate de fondarea şi activitatea lor, decide în privinţa fondării Institutului de instruire teoretică şi continuă a administratorilor autorizaţi;

r)     colaborează cu Ministerul Justiţiei şi cu Comisia de autorizare şi disciplină în probleme ce ţin de organizarea şi exercitarea profesiei de administrator autorizat;

s)     exprimă opinia, acordă aviz şi elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei, asigură înaintarea către autorităţile publice competente, a proiectelor de acte normative ce urmează a fi aprobate, în condiţiile legii, de către acestea,în domeniul antreprenorialului, insolvabilităţii sau alte domenii aferente;

t)      adoptă decizii în problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a administratorilor, aprobă programul şi modul de formare profesională continuă pentru administratorii autorizaţi;

u)    examinează propunerile de atragere la răspundere a membrilor Comisiei formare profesională şi a Comisiei pentru autorizare şi disciplină şi propune Congresului aplicarea sancţiunilor în privinţa acestora;

v)    stabileşte cuantumul contribuţiilor obligatorii, taxelor şi altor plăţi în bugetul Uniunii şi valoarea minimă a poliţelor de asigurare profesională;

w)   hotărăşte problemele privind încheiere tranzacţiilor de proporţii prevăzute de prezentului Statul, a căror valoare depăşeşte suma de 200 000 lei;

w 1) aprobă spezele administratorilor autorizați.

w2) aprobă taxele obligatorii

x)    decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Uniunii, ori care sunt delegate de Congres.

6.6.         Consiliul prezintă Congresului Uniunii raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Uniunii, precum şi informaţia privind remunerarea persoa­nelor cu funcţii de răspundere ale Uniunii.

6.7.         Împuternicirile Consiliului nu pot fi delegate altei persoane.

6.8.         Consiliul Uniunii este constituit din 7 membri ai Uniunii, cu o vechime în muncă de cel puţin 3 ani, aleşi de către Congresul Uniunii pe un termen de 4 ani, între care un preşedinte şi un vicepreşedinte. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori, cu excepţia preşedintelui.

6.9.         Congresul Uniunii este în drept odată cu confirmarea membrilor Consiliului să aleagă rezerva acestuia pentru completarea componenţei de bază a Consiliului în cazul retragerii, demisionării, sancţionării ori incompatibilităţii membrilor lui. Rezerva se constituie din trei membri supleanţi şi se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului. Subrogarea membrilor Consiliului retraşi se efectuează de către preşedintele Consiliului.

6.10.      Preşedintele Consiliului este concomitent şi preşedintele Uniunii.

6.11.      Activitatea de membru al Consiliului se consideră o obligaţie de onoare şi se exercită în baza principiilor obşteşti, cu excepţia funcţiei de preşedinte a Consiliului, care totodată îmbina funcţia de organ executiv al Uniunii. Totuşi prin Hotărârea Congresului, membrilor Consiliului, pe perioada exercitării funcţiilor sale li se pot plăti solde, retribuţii stimulative la totalizarea activităţii anuale şi compensaţia cheltuielilor, legate de exercitarea de către ei a funcţiilor de membru al Consiliului Uniunii.  

6.12.      Funcţia de membru în Consiliul Uniunii este incompatibilă cu orice funcţie în cad­rul Comisiei formare profesională sau Comisiei de cenzori.

6.13.      Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:

a)     convoacă şedinţele extraordinare ale Consiliului;

b)    organizează activitatea Consiliului;

c)     prezidează şedinţele Consiliului;

d)    exercită alte atribuţii prevăzute de Regulamentul Consiliului Uniunii.

6.14.      Pe perioada lipsei preşedintelui Consiliului funcţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedintele Consiliului.

6.15.      Ședințele Consiliului pot fi ordinare și extraordinare și se țin cu prezența membrilor sau la distanță în regim online, prin intermediul mijloacelor de comunicații electronice precum sistemul de teleconferințe sau videoconferințe. Şedinţele ordinare ale Consiliului se ţin numai rar de o dată pe tri­mestru, iar şedinţele extraordinare ale Consiliului se convoacă de preşedinte :

a)     la iniţiativa lui;

b)    la cererea unuia din membrii Consiliului;

c)     la cererea membrilor Uniunii care reprezintă cel puţin 5% din numărul total al membrilor cu drept de vot ale Uniunii.

6.16.      La cererea unui membru al Consiliului, sau la cererea membrilor ce dispun de cel puţin 5%  din numărul total de membri cu drept de vot ale Uniunii, Preşe­dintele Con­siliului este obligat să convoace în termen de cel mult 10 zile şedin­ţa extraordinară a acestuia, în cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează inten­ţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului, membrul Consi­liu­lui sau membrii Uniunii nomi­nalizaţi mai sus, care au solicitat convocarea şe­din­ţei extraordinare, sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

6.17.      Şedinţele Consiliului sunt deliberative, dacă sunt prezenţi cel puţin cinci mem­bri din numărul membrilor aleşi. În cadrul şedinţelor se întocmesc procese-verbale, care sunt semnate de preşedintele şedinţei şi de secretar. Procesul – verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare şi va cuprinde :

a)     data şi locul ţinerii şedinţei;

b)    numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui şi secretarului şedinţei;

c)     ordinea de zi;

d)    tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi prenumelui vorbitorilor;

e)     rezultatul votului şi deciziile luate;

f)     anexele la procesul – verbal.

6.18.      Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor aleşi a Consiliului, în caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor. Deciziile Consiliului sunt executorii pentru toţi membrii Uniunii, dar pot fi contestate de membrii Uniunii la Congresul Uniunii. Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare a unor chestiuni – prin vot secret sau deschis.

6.19.      La şedinţele Consiliului, fiecare membru a lui deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

6.20.      Împuternicirile Consiliului încetează din ziua :

a)     anunţării hotărârii Congresului cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului; sau

b)    anunţării hotărârii Congresului cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a Consiliului, în cazul în care o nouă componenţă nu a fost aleasă; sau

c)     reducerii componenţei Consiliului cu mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului a fost epuizată.

6.21.      În cazurile prevăzute mai sus, Consiliului este în drept să convoace şedinţa ordinară sau extraordinară a Congresului pentru alegerea noii componenţe a Consiliului, nefiind în drept să ia alte hotărâri. Dacă împuternicirile Consiliului au încetat, funcţiile acestuia le exercită Congresul.

6.22.      Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele condiţii:

a)     în caz de deces;

b)    în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de şapte zile de la avizarea în scris a Preşedintelui;

c)     în caz de excludere prin hotărârea Congresului.

6.23.      Suspendarea activităţii de administrator autorizat nu constituie temei pentru încetarea calităţii de membru al Consiliului Uniunii. În cazul în care fie ca urmare a demisiei din funcție, fie din alte motive Consiliul Uniunii este în imposibilitate de a funcționa, secretarul general al Uniunii din inițiativa proprie sau la cererea a 1/5 din numărul membrilor Uniunii sau la cererea a cel puțin 2 membri ai Consiliului, convoacă ședința extraordinară a Congresului pentru alegerea membrilor Consiliului și/sau a președintelui/vicepreședintelui Consiliului.

6.24.      Secretarul general al Uniunii este responsabil pentru organizarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului, înregistrează cererile şi demersurile prezentate Consiliului, întocmeşte procesele-verbale ale Congresului şi ale şedinţelor Consiliului, duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii, precum efectuează şi alte activităţi protocoale.

  1. PREŞEDINTELE UNIUNII

7.1.         Organizarea guvernării activităţii curente ale Uniunii se exercită de către Preşedintele Uniunii. Persoana aleasă de Congres ca Preşedinte al Uniunii, concomitent îndeplineşte funcţiile Preşedintelui Consiliului Uniunii.

7.2.         Preşedintele Uniunii este ales de Congres dintre membrii Uniunii care au o vechime în profesie de cel puţin 3 (trei) ani. Preşedintele este ales pe un termen de mandat de 4 (patru) ani, în modul stabilit de prezentul Statut, prin vot secret. Aceeaşi persoană nu poate exercita funcţia de preşedinte al Uniunii mai mult de două mandate consecutiv.

7.3.         Candidaturile la funcţia de Preşedinte al Uniunii sunt înaintate în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul Statut. Persoana, înaintată candidat la funcţia de Preşedinte al Uniunii, este în drept din momentul înregistrării candidaturii lui de către secreta­riatul Uniunii, să propună programul lui de activitate şi dezvoltare Uniunii.

7.4.         Consiliul Uniunii este în drept să creeze o comisie pentru colectare a datelor despre candidaţii înaintaţi, studierii programelor lor şi prezentării recoman­dă­rilor sale Congresului Uniunii.

7.5.         Preşedintele Uniunii administrează personalul managerial şi ingineresc al Uniunii, care exercită atribuţiile încredinţate în baza contractelor de muncă şi a actelor normative interne aferente categoriilor de personal în cauză, asigură activitatea operativă de administrare, engineering şi auxiliară a Uniunii.

7.6.         Preşedintele Uniunii este remunerat din contul fondului remunerării muncii. De rând cu salariile plătite periodic lui, Preşedintele Uniunii poate primi retribuţii stimulative pentru atingerea indicilor eficienţei activităţii Uniunii şi compensaţia cheltuielilor, legate de exercitare de către el a funcţiilor de membru al Consiliului Uniunii în cuantumul şi modul stabilit prin Hotărârile Congresului Uniunii.

7.7.         Statutul juridic al Preşedintelui Uniunii, de rând cu principiile, stipulate în pre­zen­tul Statut, sunt reglementate de legislaţia în vigoare, Hotărârile Congresului Uniunii şi Regulamentul Preşedintelui Uniunii.

7.8.         Preşedintele Uniunii efectuează cheltuieli în conformitate cu normativele devizelor de cheltuieli, aprobate de Consiliul Uniunii şi/sau Congres. Consiliul Uniunii urmează a stabili limitele cheltuielilor imprevizibile asupra prevederilor devizelor, efectuate în mod independent de către Preşedintele Uniunii. Fiecare din cazurile de depăşire a normativelor stabilite pentru devizele de cheltuieli necesită a fi examinate şi ulterior aprobate de către Consiliul Uniunii.

7.9.         Toată corespondenţa, ce ţine de activitatea Uniunii, se efectuează din numele Pre­şe­dintelui Uniunii sub semnătura lui sau a persoanei ce îl înlocuieşte. Mandatele, contractele, clauzele şi alte acte, precum şi cererile de întoarcere a creditelor, acordate de Uniune, şi documentele bancare se semnează de către Preşedintele Uniunii. Documentele bancare şi garanţiile necesită suplimentar şi semnătura contabilului-şef al Uniunii.

7.10.      Preşedintele reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, în faţa instituţiilor şi organelor de stat, în faţa factorilor de decizie şi terţilor, precum şi în rapor­turile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, fără un mandat special. Acesta poate delega atribuţiile de reprezentare pe timp limitat, de regulă,  vicepreşedintelui, sau unui membru al Consiliului Uniunii prin mandate respective, semnate de dânsul.

7.11.      Mandatele în numele Uniunii pentru încasarea, transportarea şi depozitarea valorilor materiale în formă nebănească, încasarea şi plata mijloacelor băneşti, precum şi mandatele ce investesc persoane cu dreptul de a exercita acţiuni juridice care cauzează obţinerea şi/sau sistarea drepturilor şi obligaţiilor de către Uniune necesită suplimentar şi semnătura contabilului-şef al Uniunii. În afacerile, purtate în instanţele judecătoreşti se aplică aceleaşi reguli.

7.12.      Preşedintele Uniunii poate constitui în caz de necesitate grupuri de experţi, comisii specializate pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Uniunii, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul de activitate al Uniuni, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii etc.

7.13.      Actele normative interne emise de Preşedintele Uniunii se perfectează în formă de Ordine pe Uniune şi indicaţii orale, denumite în textul Statutului respectiv «Ordin» şi «Indicaţii», care sunt obligatorii pentru executare pentru toate categoriile personalului Uniunii.

7.14.      Preşedintele Uniunii nu este în drept să emită Ordine cu caracter obligatoriu pentru Congresul Uniunii şi pentru Consiliul Uniunii.

7.15.      În cazul emiterii Ordinelor şi Indicaţiilor nelegitime, depăşirii limitelor atribu­ţii­lor sale, inactivităţii sau încălcării dispoziţiilor atât ale Statutului, cât şi legis­laţiei în vigoare şi a Hotărârilor Congresului, el răspunde în baza principiilor generale a Legii.

7.16.     De rând cu împuternicirile, specificate în alte articole ale prezentului Statut, Regulamentului Preşedintelui Uniunii, precum şi în legislaţia în vigoare şi Hotărârile Congresului, atribuţiile unipersonale ale Preşedintelui Uniunii includ, dar nu se limitează la următoarele probleme:

a)     organizarea şi conducerea şedinţelor Consiliului şi ale Congresului Uniunii, semnarea actelor adoptate de acestea;

b)    organizarea executării deciziilor Consiliului şi ale Congresului Uniunii;

c)     convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului şi a Congresului Uniunii;

d)    reprezentarea Uniunii în relaţiile acesteia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, încheierea şi semnarea acordurilor şi contractelor din numele Uniunii prevăzute de Statutul Uniunii şi Regulamentul Preşedintelui Uniunii;

e)     organizarea contabilităţii şi casei Uniunii;

f)     întocmirea dărilor de seamă, bilanţurilor, devizelor, planurilor şi programelor de activitate;

g)    angajarea, stimularea, sancţionarea şi concedierea personalului necesar Uniunii, cu stabilirea obligaţiilor lor de funcţie, clauzelor remunerării lui, precum şi structurii organizatorice a personalului Uniunii;

h)    închirierea depozitelor, altor încăperi de producţie, comerciale şi administrative;

i)      asigurarea bunurilor Uniunii;

j)      eliberarea şi acceptarea plăţilor a oricăror obligaţii pe termen, în limitele stabilite de Consiliul Uniunii şi/sau de Congresul Uniunii;

k)    eliberarea mandatelor şi procurilor în numele Uniunii;

l)      adoptarea hotărârilor de atragere a creditelor, procurare şi înstrăinare a bunurilor în diverse forme organizatorice de drept în volumele stabilite de prezentul Statut şi Regulamentul Preşedintelui Uniunii;

m)  eliberarea legitimaţiilor de administrator autorizat membrilor Uniunii, acordarea de stimulări şi alte distincţii instituite de Uniune;

n)    aprobarea Regulamentului intern privind programul de lucru al Uniunii;

o)    supravegherea relaţiilor dintre Uniunea şi filiale, precum şi relaţiilor dintre birourile administratorilor autorizaţi, acordarea sprijinului filialelor Uniunii şi birourilor administratorilor autorizaţi în relaţiile acestora cu autorităţile centrale şi cele locale;

p)    vegherea la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii administratorilor autorizaţi în instanţele judecătoreşti şi în autorităţile publice;

q)    exercitarea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul Statut şi de Regulamentul Preşedintelui Uniunii

7.17.     Atribuţiile excepţionale de reprezentare în afacerile şi activităţile Uniunii ale Preşedintelui Uniunii sunt nelimitate. Preşedintele Uniunii are acces nelimitat la secretele comerciale ale Uniunii cu respectarea ordinii stabilite în Uniune.

7.18.     Hotărârile Congresului şi deciziile Consiliului Uniunii sunt obligatorii pentru Preşe­dintele Uniunii. Organizarea executării lor se pune în sarcina Preşedintelui Uniunii.

7.19.     Preşedintele ca organ executiv al Uniunii va prezenta anual Consiliului sau Congresului darea de seamă asupra rezultatelor activităţii sale.

7.20.     În absenţă sa sau la cerere, preşedintele Uniunii este înlocuit de vicepreşedinte, ales în modul stabilit de Congresul Uniunii.

7.201 Președintele, vicepreședintele Uniunii își pot prezenta demisia în fața Consiliului, care are obligația să convoace ședința extraordinară a Congresului pentru alegerea noului președinte/vicepreședinte. Ei își îndeplinesc mandatele pînă la alegerea noilor persoane. Consiliul Uniunii poate decide ca urmare a demisiei președintelui uniunii, atribuțiile lui să fie preluate de vicepreședinte cu titlul de președinte interimar pînă la alegerea noului președinte.

7.21.     Preşedintele Uniunii va media soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre formele de exercitare a profesiei şi dintre administratorii autorizaţi. Litigiile  dintre  administratorii autorizaţi cu privire la relaţiile profesionale, precum şi cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare se soluţionează de Comisia de formare profesională.

8.       SECRETARUL GENERAL AL UNIUNII.

8.1.         Activitatea organizatorico-administrativă a Uniunii este asigurată de către secretarul general. 

8.2.         Secretarul general este angajat în funcţie de către Preşedintele Uniunii.

8.3.         În funcţia de secretar general poate fi angajată persoana care are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin 3 ani.

8.4.         Secretarul general are următoarele atribuţii:

a)    coordonează activitatea curentă a Uniunii sub subordonarea Preşedintelui Uniunii şi poartă răspundere pentru organizarea administrativă a acesteia;

b)   poate constitui, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, comparti­mente distincte pentru activităţile profesionale, de organizare şi control, relaţii externe, financiar-contabile etc., subordonate Preşedintelui Uniunii;

c)    asigură păstrarea documentelor Uniunii şi arhivarea acestora;

d)   efectuează operaţiunile tehnice de evidenţă a membrilor Uniunii;

e)    asigură editarea legitimaţiilor şi a atestatelor de membru al Uniunii;

f)     eliberează la cerere, certificate constatatoare şi alte documente oficiale opoza­bile terţilor;

g)   urmăreşte încasarea de către filiale a taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor mem­brilor;

h)   centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;

i)     asigură publicarea anunţurilor în presă;

j)     participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii şi asigură redactarea documentelor acestora;

k)   elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului Uniunii, după consultare cu Consiliul;

l)     angajează, cu acordul Preşedintelui, personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia;

m) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din admi­nistrarea Uniunii, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;

n)   îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Consiliului şi a Preşedintelui Uniunii.

8.5.         Funcţia de secretar general este remunerată. Cuantumul remunerării este stabilit de Consiliul Uniunii.

9.       COMISIA  DE FORMARE PROFESIONALĂ

9.1.         Comisia de formare profesională este compusă din 5 membri aleşi dintre administratorii cu o vechime în profesie de cel puţin 3 ani, pe un termen de 5 ani. Un membru al Comisiei de formare profesională nu poate deţine alte funcţii în organele Uniunii administratorilor autorizaţi şi nu poate fi desemnat membru al Comisiei de autorizare şi disciplină de pe lângă Ministerul Justiţiei.

9.2.         Membrii Comisiei formare profesională sunt aleşi de către Congresul Uniunii prin vot secret în modul stabilit de prezentul Statut.

9.3.         Congresul Uniunii o dată cu membrii Comisiei de formare profesională alege rezerva comisiei constituită din 3 membri supleanţi. Rezerva se constituie pentru completarea componenţei de bază în cazul retragerii membrilor lui, imposibilităţii de participare la şedinţe, alte cazuri stabilite de regulamentul Comisiei de formare profesională. Rezerva este constituită din 3 membri, aleşi în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei. Subrogarea membrilor retraşi se efectuează de către preşedintele Comisiei. În cazul demisiei sau retragerii mai multor membri ai Comisiei și a supleanților, suplinirea membrilor și supleanților se va efectua la următorul Congres, iar în caz de necesitate se va convoca ședința extraordinară a Congresului.

9.4.         Comisia de formare profesională:

a)     elaborează regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admi­tere în profesia de administrator şi îl propune Ministerului Justiţiei pentru aprobare;

b)    elaborează regulamentul de activitate al comisiei de formare profesionale şi le propune Congresului Uniunii pentru aprobare;

c)     exercită atribuţiile prevăzute de regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admitere în profesia de administrator şi de regulamentul de activitate al comisiei formare profesionale;

d)    elaborează teste privind admiterea candidaţilor la programul de formare profe­sională;

e)     aprobă listele candidaţilor pentru admiterea la programul de formare profesio­nală, ţine listele administratorilor stagiari şi a administratorilor îndrumători;

f)     asigură repartizarea candidaţilor  admişi la programul de formare profesională pe posturi pentru efectuarea stagiului profesional;

g)    numeşte îndrumători pentru administratorii stagiari;

h)    aprobă modelul contractului de stagiu încheiat între administratorul stagiar şi administratorul îndrumător;

i)      examinează rapoartele elaborate de administratorii stagiari, aprobate de admi­nis­tratorul îndrumător  şi recomandă Comisiei de autorizare şi disciplină  de a fi admis la susţinerea examenului de calificare în profesia de administrator;

j)      elaborează programa pentru instruirea teoretică iniţială a administratorilor şi o propune spre aprobare Ministerului Justiţiei şi Ministerului Economiei;

k)    recomandă candidaţilor admişi la programul de formare profesională instituţiile superioare pentru a trece instruirea teoretică iniţială;

l)      elaborează şi propune Comisiei de autorizare şi disciplină probele orale şi scrise cu caracter teoretic şi practic pentru examenul de calificare în profesia de administrator;

m)  organizează cursuri de formare profesională continuă a administratorilor auto­rizaţi, duce evidenţa orelor urmate de către administratorii autorizaţi;

n)    examinează rapoartele privind instruirea efectuată prezentată de către adminis­tratorii autorizaţi;

o)    participă la controalele activităţii profesionale a administratorilor efectuate de către delegaţii împuterniciţi ai Ministerului Justiţiei;

p)    elaborează şi propune autorităţii publice competente, aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activităţii profesionale a administra­torului autorizat;

q)    abrogat;

r)     abrogat ;

s)     înaintează cereri privind suspendarea activităţii administratorului autorizat în condiţiile Legii cu privire la administratorii autorizaţi;

t)      abrogat;

u)    abrogat;

v)    abrogat;

w)   abrogat;

x)    exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul Statut, Codului deontologic al administratorului autorizat, regulamentul de funcţionare şi hotărârilor congresului Uniunii.

9.5.         Modul de funcţionare a Comisiei de formare profesională este reglementat de regulamentul de funcţionare aprobat de Congresul Uniunii.

9.6.         abrogat. 

9.7.         Membrii Comisiei de formare profesională sînt obligaţi să nu divulge informaţiile la care au avut acces în activitatea lor.

9.8.         Sesizările privind abaterile comise de membri ai Comisiei de formare profesională se analizează de către Consiliul Uniunii, propunerile de sancţionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii.

9.9.         Comisia de formare profesională î-şi alege preşedintele din rândul membrilor aleşi de Congres.

9.10.      Şedinţele Comisiei de formare profesională sunt deliberative, daca la ele participă majoritatea membrilor aleşi. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

9.11.      abrogat.

10.    COMISIA DE CENZORI

10.1.      Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-financiare a Uniunii şi se subordonează numai Congresului, fiind aleasă de Congres pe un termen de 2 ani.

10.2.     Atribuţiile, componenţa numerică, modul de formare şi de funcţionare a comi­siei de cenzori se stabilesc de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar şi este constituit din trei membri aleşi din rândul administratorilor autorizaţi. Membrii comisiei de cenzori se aleg de către Congresul Uniunii în modul stabilit de prezentul statut prin vot secret. În cazul formării Comisiei aceasta alege din componenţa sa Preşedintele comisiei.

10.3.     Cel puţin unul din membrii comisiei de cenzori trebuie să fie persoană cu studii eco­no­mice, contabile sau de auditor. Un membru al Comisiei de cenzori nu poate fi concomitent membru al altor organe colegiale ale Uniunii adminis­tratorilor autorizaţi.

10.4.     Congresul Uniunii va alege rezerva comisiei de cenzori, constituită dint-un membru supleant, din care se completează componenţa de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numeşte) în modul stabilit pentru alegerea comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retraşi se face de către preşedintele comisiei de cenzori. În cazul demisiei sau retragerii mai multor membri ai Comisiei și a supleanților, suplinirea membrilor și supleanților se va efectua la următorul Congres, iar în caz de necesitate se va convoca ședința extraordinară a Congresului.

10.5.     Comisia de cenzori:

a)     analizează respectarea statutului Uniunii, executarea hotărârilor Congresului, deci­ziilor Consiliului şi prezintă concluzii pe marginea acestora Congresului Uniunii;

b)    controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Uniunii.

c)     Comisia de cenzori are dreptul sa ceară Consiliului  şi preşedintelui Uniunii date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Uniunii;

d)    cere convocarea adunării generale extraordinare în cazul descoperii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Uniunii;

e)     participă, cu drept de vot consultativ, la şedinţele organului executiv şi ale Consiliului, la sesiunea Congresului Uniunii.

10.6.      Comisia de cenzori efectuează controlul ordinar obligatoriu al activităţii econo­mico-financiare a Uniunii timp de un an. Comisia de cenzori poate decide efec­tua­rea unor controale extraordinare şi din iniţiativă proprie, în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Uniunii, la cererea a unei cincimi ale membrilor Uniunii, precum la hotărârea Congresului sau decizia Consiliului Uniunii.

10.7.      Persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii sânt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii verbale şi scrise.

10.8.      În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport care va cuprinde:

a)     numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;

b)    motivele şi scopurile controlului;

c)     termenele în care s-a efectuat controlul;

d)    aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi dările de seamă ale societăţii;

e)     aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă cu cerinţele legislaţiei;

f)    informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi regula­mentelor societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;

g)    date despre circumstanţe care au împiedicat efectuarea controlului;

h)    recomandări pe marginea rezultatelor controlului;

i)      anexe.

10.9.      Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori a Uniunii care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

10.10.   Rapoartele comisie de cenzori se remit organului executiv şi Consiliului Uniunii, precum şi persoanelor la iniţiativa cărora s-a efectuat controlul. Raportul de activitate a comisie se prezintă Congresului Uniunii.

10.11.   Auditul extern al activităţii economico-financiare a Uniunii administratorilor autorizaţi este efectuat cel puţin o dată la fiecare 4 ani de către un auditor independent desemnat de Congresul Uniunii. Raportul cu concluzia auditorului independent se prezintă spre examinare în cadrul şedinţelor Congresului Uniunii.

11.           ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA FILIALELOR UNIUNII

11.1.      Filialele Uniunii se constituie cu avizul pozitiv al consiliului Uniunii şi ficţionează numai în cadrul Uniunii administratorilor autorizaţi. Se interzice constituirea de filiale şi funcţionarea acestora fără avizul pozitiv al Consiliului Uniunii. Actele de constituire şi de înregistrare a unor astfel de filiale fără acordul pozitiv al Consiliului Uniunii, sunt nule.

11.2.      Filialele Uniunii se constituie cu un număr minim de 12 membri ai Uniunii. La data îndeplinii numărului minim de membri administratorii care îşi au sediul in circumscripţia respectiva pot constitui filiala Uniunii. În cazul scăderii numărului minim de membri ai filialei, filiala se desfiinţează prin decizia Consiliului Uniunii.

11.3.      Filiala activează în circumscripţia unei curţi de apel. Din componenţa filialei fac parte toţi administratorii autorizaţi cu sediul din circumscripţia respectivă.

11.4.      Sediul filialei se află în localitatea de reşedinţă a curţii de apel.

11.5.      Organizarea, conducerea şi atribuţiile filialei sunt determinate de prezentul Statut, Regulamentul de funcţionare a filialei aprobat de Consiliului Uniunii şi de Hotărârile Congresului Uniunii.

11.6.      Organele de conducere ale filialei sunt:

a)     Adunarea generală a filialei;

b)    Consiliul filialei;

c)     Preşedintele filialei;

11.7.      Adunarea generală este formată din toţi administratorii autorizaţi înscrişi în lista membrilor filialei din circumscripţia respectivă.

11.8.      Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de preşedintele filialei. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor filialei sau din proprie iniţiativă, preşedintele filialei convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 20 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.

11.9.      Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor filialei. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, preşedintele filialei stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită independent de numărul de membri prezenţi.

11.10.   Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de Regulamentul de funcţionare a filialei.

11.11.   Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a)     alege şi revocă preşedintele filialei şi consiliul filialei;

b)    alege delegaţii filialei la Congres, în componenţa Consiliului Uniunii şi a Comisiilor acesteia;

c)     îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Statut, de Regulamentul de funcţionare a filialei aprobat de Consiliul Uniunii, de deciziile Consiliului Uniunii şi de Hotărârile Congresul Uniunii,  date în competenţa sa.

11.12.   Consiliul filialei este organul executiv permanent subordonat Adunării generale. Consiliul filialei este constituit din 5 membri ai filialei aleşi de Adunarea generală pe un termen de 4 ani, între care un preşedinte şi un vicepreşedinte.

11.13.   Consiliul filialei are următoarele atribuţii principale: 

a)     asigură executarea hotărârilor adunării generale a filialei şi a deciziilor organe­lor Uniunii;

b)    colaborează cu organele de conducere a Uniunii şi cu comisiile de profil în probleme ce ţin de organizarea şi exercitarea profesiei de administrator autorizat în circumscripţia filialei;

c)     îndeplineşte alte atribuţii stabilite de lege, Statutul Uniunii şi Regulamentul de funcţionare a filialei.

11.14.   Consiliul filialei se convoacă în şedinţe ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Şedinţele Consiliului filialei sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 3 membri.

11.15.   Deciziile Consiliului filialei se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi ai acestuia.

11.16.   Consiliul filialei activează în baza Regulamentului de funcţionare a filialei aprobat de Consiliul  Uniunii.

11.17.   Preşedintele Consiliului filialei este din oficiu şi preşedintele filialei. Aceeaşi persoană nu poate exercita funcţia de preşedinte a filialei mai mult de două mandate consecutiv.

11.18.   Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

a)     asigură organizarea activităţii administratorilor autorizaţi din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii; 

b)    reprezintă filiala în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c)    convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale şi ale consiliului filialei; 

d)    execută hotărârile Congresului, Consiliului Uniunii, ale adunării generale şi ale consiliului filialei;

e)     anual, dar nu mai târziu de 25 decembrie, face publică Lista membrilor filialei prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii;

f)     sesizează organele de conducere şi comisiile Uniunii privind organizarea contro­lului profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii administratorilor autorizaţi;

g)    îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, Statutul Uniunii, regulamentul de funcţionare a filialei, date în competenţa sa.

11.19.    În cazul absenţei temporare a preşedintelui filialei sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către vicepreşedintele consiliului filialei.

12.    MEMBRII UNIUNII. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI GARANŢIILE

12.1.      Pot fi membri ai Uniunii, persoanele avînd calitatea de administrator autorizat, în condiţiile Legii cu privire la administratorii autorizaţi şi ale prezentului statut.  Activitatea de administrator autorizat se desfăşoară în cadrul unui birou asociat (în care pot activa mai mulţi administratori asociaţi) sau unui singur birou (birou individual). 

12.2.       Administratorii autorizaţi se pot asocia, constituind un birou asociat, în scopul exercitării în comun a profesiei. Biroul asociat are personalitate juridică şi este condus de unul dintre membrii asociaţi ales în condiţiile stabilite de contractul de asociere. Biroul asociat poate avea denumire. Într-un birou asociat, fiecare administrator îşi desfăşoară activitatea profesională în mod individual şi răspunde pentru ea personal. Raporturile dintre administratori în cadrul unui birou asociat sînt reglementate pe bază de contract. 

12.3.       Calitatea de membru al Uniunii este o condiţie obligatorie pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat  şi se obţine în momentul consemnării în Registrul administratorilor autorizaţi. Pierderea calităţii de membru are ca efect excluderea din Registru cu încetarea activităţii de administrator  autorizat.

12.4.      Administratorul autorizat care, concomitent este autorizat să practice activitatea de avocat, auditor, evaluator sau alte activităţi compatibile cu profesia de admi­nis­trator, poate desfăşura activitatea în cadrul birourilor (oficiilor) acestora.

12.5.      Administratorul autorizat în calitatea sa de membru al Uniunii are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

12.6.      Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri, decât celor prevăzute de lege, de statutul Uniunii şi de actele emise de Uniune,  care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii administratorilor autorizaţi, în scopul prevenirii acţiunilor ilegale împotrivă administratorilor autorizaţi, protejării drepturilor administratorilor, libertăţilor şi demnităţii acestora, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale.

12.7.      Activitatea membrului Uniunii se desfăşoare pe următoarele principii funda­men­tale:

a)     legalitate, raţionalitate, independenţă financiară şi promptitudine;

b)    independenţă şi imparţialitate;

c)     onestitate, diligenţă şi obiectivitate;

d)    competenţă şi etică profesională

e)     transparenţă, cu excepţia de păstrare a secretului comercial.

12.8.      Membrul Uniunii dispune de un sigiliu cu imaginea Stemei de Stat, cu ins­cripţiile „Republica Moldova” şi „Administrator autorizat”, cu numele şi prenu­mele administratorului, cu numărul şi data Autorizaţiei, eliberată de Ministerul Justiţiei. Sigiliul se aplică pe toate actele ce ţin de activitatea administratorului autorizat, dacă legea nu stabileşte altfel.

12.9.        Membrul Uniunii are legitimaţie şi insignă, forma şi conţinutul cărora se aprobă de Consiliul Uniunii. Membrii Uniunii în activitatea sa vor utiliza un antet, conţinutul şi forma căruia se stabileşte de Uniune.

12.10.   Legitimaţia de administrator autorizat este eliberată de Preşedintele Uniunii şi ser­veşte ca document care confirmă identitatea şi funcţia administratorului autorizat.

12.11.    Membrii Uniunii au următoarele drepturi:

a)     să desfăşoare activitatea de administrator autorizat pe întreg teritoriul al Republicii Moldova;

b)    să participe la lucrările Congresului, la activităţile şi la manifestările Uniunii;

c)     să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii, în condiţiile în care nu se găsesc în situaţii de incompatibilitate;

d)    să voteze în cadrul Congresului Uniunii;

e)     să colaboreze la elaborarea publicaţiilor Uniunii;

f)     să folosească în documentele oficiale şi personale menţiunea de membru al Uniunii;

g)    să fie recomandat de Uniune pentru a face parte din colective de studii, expertize, consultanţe;

h)    să primească onorarii în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare şi de actele cu caracter normativ emise de Uniune;

i)      să beneficieze de zile de odihnă, concediu, prestaţii de asigurări sociale de stat, de indemnizaţii de asigurare socială şi la pensie de stat în condiţiile legislaţiei. Stabilirea şi achitarea indemnizaţiilor de asigurare socială şi asigurarea cu pensii de stat a membrilor se efectuează conform legii şi actelor normative subordonate ei;

j)      să îşi exercite personal atribuţiile şi să se bucure de stabilitate în funcţie;

j1) să elibereze delegații de substituire după modelul aprobat de Consiliu.

k)    să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, recompense mate­riale etc., la propunerea Consiliului Uniunii;

l)      să beneficieze, la cerere, de asistenta juridica din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, în cauzele de importanţă majoră, care au legătura cu activitatea profesională;

m)  să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea acti­vi­tăţii statutare;   

n)    să emită acte procedurale obligatorii şi executorii în limitele competenţei, pentru executarea atribuţiilor ce-i revin conform legii;

o)    să dispună de un cont curent special pentru depunerea onorariilor încasate şi pentru efectuarea cheltuielilor legate de întreţinerea şi organizarea activităţii în cadrul biroului său. Mijloacele băneşti din conturile bancare ale adminis­tra­torilor autorizaţi nu pot fi urmărite în baza pretenţiilor creditorilor debitorului procedurile cărora sunt administrate de administratorul autorizat, iar operaţiunile în aceste conturi nu pot fi sistate;

p)    să admită verificarea din partea autorităţilor publice doar a activităţii debitorului administrat, activitatea administratorului nefiind supusă controalelor;

q)    să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare) şi din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin. Condiţiile tehnice de accesare a informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între Uniune şi deţinătorul de informaţii;

r)     să fie asistaţi, la prima solicitare, scrisă sau verbală, de către colaboratorii de poliţie şi reprezentanţii administraţiei publice locale, care vor asigura ordinea publică şi participarea la realizarea unor măsuri procesuale prevăzute de legislaţie;

s)     să emită ordine, decizii, dispoziţii şi alte acte în vederea exercitării atribuţiilor;

t)      să folosească, în exerciţiul funcţiunii, mijloace de înregistrare audio, foto şi/sau video şi să dispună participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne la executarea atribuţiilor sale;

u)    să angajeze specialiştilor şi personal auxiliar pentru exercitarea atribuţiilor sale profesionale;

v)    să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare şi date în competenţa administratorilor autorizaţi.

12.12   Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:

a)     să participe la adunările şi activităţile iniţiate de organele de conducere ale Uniunii, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;

b)    să nu divulge secretul profesional. În cazul în care membrului Uniunii i se cere de către o autoritate sau un organ divulgarea secretului profesional, acesta urmează să ceara acordul Consiliului Uniunii. Secretul profesional vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, precum şi orice documente redactate de administrator referitoare la activitatea acestuia sau la debitorii ce ii administrează sau i-au administrat;

c)     să manifeste un comportament demn atât în afara profesiei, cît şi în exercitarea acesteia;

d)    să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor orga­nizate de Uniune;

e)     să asigure pregătirea profesională a administratorilor stagiari, precum şi a personalului angajat;

f)     să urmeze cursuri de formare profesională continuă de cel puţin 30 de ore anual în modul stabilit de Comisia de formare profesională;

g)    să dispună, în condiţiile legii, de un contract de asigurare de răspundere civilă profe­sio­nală, în vigoare, fără franciză, şi să prezinte la Ministerul Justiţiei copia de pe con­tractul respectiv şi actele ce confirmă achitarea primelor anuale sau lunare, după caz;

h)    să comunice Uniunii, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Registrul administratorilor autorizaţi, precum şi a întreprinderilor noi la care a fost desemnat, a demiterilor/demisiilor, suspendărilor pentru evidenţa şi includerea în Registrul întreprinderilor insolvabile, cât şi în dizolvare (lichidare) ţinut de Uniune, inclusiv si despre necesitatea numirii unui administrator in cazul suspendării acestuia din funcţia deţinută în cadrul unei întreprinderi;

i)      să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii Uniunii, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

j)      este obligat să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanţelor oneste, cu respectarea legislaţiei;

k)    este obligat să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii;

l)      să prezinte la cererea secretarului general a datelor statistice despre activitatea sa şi a debitorilor pe care îi are în administrare.

m)  să îndeplinească orice alte acţiuni stabilite de legislaţia în vigoare şi de actele normative de uz inter ale Uniunii.

12.13   Membrii Uniunii în exercitarea atribuţiilor dispun de următoarele garanţii:

a)     în exercitarea activităţii sale este independent şi se supune numai legii. Garan­tarea independenţei se asigură prin procedura independentă de adminis­trare a debitorilor, procedura de numire, suspendare, demisie, demitere din funcţii, declararea inviolabilităţii lui, secretului activităţii şi administrării întreprin­de­rilor şi interzicerii de a cere divulgarea acestuia, asigurarea socială a adminis­tratorului autorizat. Orice imixtiune în activitatea profesională a adminis­tratorului autorizat este inadmisibilă şi atrage răspundere în condiţiile legii;

b)    administratorul autorizat este inamovibil pe perioada numirii sale de către instanţa de insolvabilitate. Împuternicirile lui de a administra întreprinderea pot fi suspendate doar prin act judecătoresc. Administratorul autorizat căruia i s-a retras autorizaţia sau i s-a suspendat autorizaţia prin decizia Comisiei pentru autorizare şi disciplină î-şi continuă activitatea până la numirea de către instanţa de judecată a altui administrator autorizat.

c)     libertatea individuală şi siguranţa administratorului autorizat este inviolabilă. Inviolabilitatea administratorul autorizat se extinde asupra locuinţei şi localului lui de serviciu, vehiculelor şi mijloacelor de telecomunicaţie folosite de el, asupra corespondenţei, bunurilor şi documentelor lui personale; 

d)    în timpul exercitării atribuţiilor profesionale administratorul autorizat nu poate supus percheziţiei corporale sau controlului personal, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă;

e)     percheziţionarea domiciliului sau a spaţiului în care administratorul autorizat îşi exercită atribuţiile profesionale, a transportului utilizat de acesta, ridicarea obiec­telor şi documentelor ce aparţin administratorului autorizat, controlul şi ridicarea corespondenţei poştale şi telegrafice, interceptarea convorbirilor telefonice şi de alt gen nu pot fi făcute decât prin hotărâre a instanţei de judecată.

f)     activitatea administratorului autorizat nu este controlată de autorităţile publice, excepţie făcând activitatea debitorilor administraţi;

g)    nu poate fi tras la răspundere pentru modalitatea în care a administrat debitorul, a valorificat sau a efectuat alte acţiuni în cadrul procedurilor, chiar dacă acestea ulterior au fost încetate prin hotărâri ale instanţelor de judecată, dacă nu va fi stabilită prin sentinţă irevocabilă, vinovăţia lui de abuz criminal;

h)    nu poate fi urmărit pentru afirmaţiile făcute oral sau în scris, în faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală sau a altor autorităţi, dacă aceste afirmaţii sunt în legătură cu procedurile de insolvabilitate şi/sau dizolvare (lichidare) administrate şi sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor profesionale;

i)      statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea activităţii fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului;

j)      insultarea, calomnierea administratorului autorizat, ameninţările la adresa acestuia, actele de violenţă comise împotriva lui în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi în legătură cu aceasta se pedepsesc conform legii.

k)    se interzice exercitarea de presiune asupra administratorului autorizat la exercitarea atribuţiilor profesionale, prin crearea impedimentelor, prin îngrădirea independenţei sale sau prin diverse metode de intimidare şi control;

l)      administratorul autorizat nu poate fi acuzat de un delict, sau de o reputaţie reproşabilă, până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă. Până la aceasta, administratorul autorizat va fi respectat în modul cuvenit.

m)  urmărirea penală împotriva administratorului autorizat poate fi pornită doar de către procuror, care va informa în decurs de 6 ore din momentul pornirii urmăririi penale Consiliul Uniunii;

n)    administratorul autorizat dispune şi de alte garanţii ai profesiei prevăzute de legislaţia în vigoare şi de actele normative subordonate acesteia.

12.14    Suspendarea activităţii de administrator autorizat, cu excepţia suspendării în temeiul art. 38 alin. (1), lit. g), h), i)  Legii cu privire la administratorii autori­zaţi, nu va atrage după sine pierderea funcţiei deţinute în cadrul organelor de conducere ale Uniunii.

12.15     Pentru abaterile admis în activitate, administratorii autorizaţi se sancţionează conform Codului Deontologic al administratorilor autorizaţi.

12.16    Membrii Uniunii sunt stimulaţi pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor, manifestarea spiritului de iniţiativă, pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă. Stimularea poate fi sub formă de:

a)      exprimarea unei mulţumiri;

b)    oferirea unui cadou simbolic;

c)     conferirea diplomei de onoare;

d)    decorarea cu insigna „ Administrator autorizat emerit”;

e)     acordarea unor alte distincţii instituite de Uniune.

12.17     Stimulările menţionate se aplică de către preşedintele Uniunii la propunerea Consiliului Uniunii şi se înscriu în dosarul personal al administratorului autorizat. Pentru succese deosebite în activitate, merite faţă de societate şi faţă de stat, membrii Uniunii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat. Propunerile de decorare cu distincţii de stat le înaintează Consiliul Uniunii.

12.18     Membrul Uniunii are dreptul la un concediu anual plătit cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice. În cazul în care vechimea în muncă în funcţia de administrator autorizat depăşeşte 5, 10 şi 15 ani, concediul de odihnă anual plătit se măreşte cu 3, 5 şi, respectiv, 7 zile calendaristice. Se interzice neacordarea de concediu anual administratorului autorizat. Membru uniunii pot beneficia şi de alte tipuri de concedii conform legislaţiei.

12.19    Membrul căruia i s-a suspendat autorizaţia de activitate sau i s-a retras prin Decizie autorizaţia de activitate, însă decizia a fost contestată în instanţa de judecată se consideră „membru pasiv fără drept de vot”. Acesta este degrevat pe perioada suspendării sau de retragere să achite contribuţiile (cotizaţiile, taxele etc.) obligatorii.

12.20      După reluarea activităţii sau după rămânerea irevocabile a hotărârii instanţei de judecată prin care se va anula decizia de retragere a autorizaţiei, acesta se restabileşte în lista „membrilor activi cu drept de vot” şi urmează, în continuare pentru partea de an rămasă, să achite contribuţiile (cotizaţiile, taxele etc.) obligatorii.

12.21     În situaţia în care administratorului autorizat i s-a suspendat activitatea, i s-a retras autorizaţia pentru activitatea de administrator conform deciziei  Comisiei pentru autorizare şi disciplină acesta  va fi obligat în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii corespunzătoare să prezinte Consiliului Uniunii dovada că a solicitat înlocuirea sa cu un alt administrator autorizat pe perioada suspendării.

12.22     Administratorii autorizaţi cărora li s-a retras autorizaţia sau au fost suspendaţi prin decizia Comisiei pentru autorizare şi disciplină în conformitate cu art. 36, 38 alin (1), lit. g) h), i) Legea administratorilor autorizaţi nu vor putea activa ca administrator autorizat, nu vor avea drept de vot la Congresul Uniunii şi nu va putea participa la Congresul Uniunii.

12.23     Uniunea nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Uniunii.

12.24      Fiecare membru al Uniuni achită anual cotizaţia de membru, mărimea aces­teia şi modalitatea de plată fiind stabilită de către Consiliul şi/sau Congresul Uniunii.

13.    PERSOANELE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE

13.1       Persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii sânt consideraţi membrii Consiliului Uniunii, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei formare profesională, precum şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în conducerea Uniunii.

13.2       Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere sânt stabilite de lege, de Statutul şi regulamentele Uniunii, precum şi de acordurile încheiate de aceste persoane cu Uniunea.

13.3       Persoana cu funcţii de răspundere este obligată să acţioneze în interesele Uniu­nii şi nu este în drept să participe la capitalul şi/sau activitatea organiza­ţiilor, întreprinderilor, instituţiilor aflate în disensiune cu Uniunea, dacă hotărârea Congresului sau decizia Consiliului nu prevede altfel.

13.4       Persoana cu funcţii de răspundere aleasă este în drept să-şi dea demisia în orice moment.

13.5       Persoanele cu funcţii de răspundere ale Uniunii poartă răspundere patrimonială şi de altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele :

a)     au denaturat sau au ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a Uniunii, altă informaţie pe care membrii Uniunii, sau alte persoane trebuie să o primească în conformitate cu prezentul statut;

b)   nu au convocat Congresul, încălcând prevederile Statutului Uniunii;

c)    au achiziţionat din mijloacele Uniunii bunuri la preţuri evident mai mari, decât valoarea lor pe piaţă, sau au înstrăinat bunuri ale Uniunii la preţuri evident mai mici decât valoarea lor de piaţă în detrimentul Uniunii;

d)   au folosit bunurile Uniunii în interes personal fie în interesul terţelor în care aceştia sânt interesaţi material în mod direct sau indirect;

e)    au încălcat ordinea încheierii tranzacţiilor stabilită de Statut;

f)    au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale prezentului Statut sau actelor legislative.

13.6       Persoanele cu funcţii de răspundere nu sunt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii. Dacă acţiunile realizate de persoanele cu funcţii de răspundere prin depăşirea împuternicirilor sânt recunoscute de Uniune ca fiind săvârşite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acţiuni trece asupra Uniunii. 

14.    PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

14.1.      Statutul juridic al Uniunii, ca subiect al dreptului de proprietate, este bazat pe normele dreptului internaţional, pe prevederile Constituţiei, legislaţiei în vi­goare, altor acte normative, precum şi ale statutului Uniunii.

14.2.      Patrimoniul Uniunii include: întreprinderi, instituţii de culturalizare, ştiin­ţifice şi de învăţământ, bănci, fond locativ, tipografii, edituri, terenuri, clădiri, instalaţii, utilaj, inventar, mijloace de transport, valori mobiliare şi alte bunuri.

14.3.      Uniunea are dreptul de proprietate asupra patrimoniului procurat sau creat din contul mijloacelor proprii, mijloacelor întreprinderilor şi organizaţiilor care le aparţin, asupra patrimoniului primit cu titlu gratuit de la întreprinderi, organizaţii, instituţii, autorităţi publice, precum şi asupra celui procurat în condiţii ce nu contravin legislaţiei.

14.4.      Patrimoniul Uniunii este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autorităţile publice, fără acordul proprietarului. Uniunea posedă, se foloseşte şi dispune de patrimo­niul care le aparţine cu drept de proprietate şi de mijloace financiare pentru asigurarea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare.

14.5.      Uniunea poate desfăşura activitate economică şi să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.

14.6.       Membrii Uniunii nu au drept de proprietate asupra patrimoniul Uniunii.

14.7.       Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizaţii, contribuţii, penalităţi, amenzi, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri neinterzise de lege.

14.8.       Mărimea contribuţiilor, taxelor, cotizaţiilor, penalităţilor se aprobă de către Congresul Uniunii la propunerea Consiliului Uniunii.

14.9.       Taxele se achită în modul şi termenele stabilite de Consiliul Uniunii, iar contribuţiile anuale se achită de toţi administratorii autorizaţi în modul stabilit de Congresul Uniunii. Pentru nerespectarea modalităţii şi termenului de plată a contribuţiilor (cotizaţiilor), Uniunea poate impune calcularea penalităţilor.

14.10.   Alte venituri ale Uniunii pot fi:

a)     sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, acceptate de Consiliului Uniunii;

b)    subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

c)     veniturile societăţilor comerciale organizaţiilor şi instituţiilor constituite cu participarea Uniunii;

d)    venituri din eliberarea de extrase, din activităţile didactice şi ştiinţifice, din vânzarea publicaţiilor proprii;

e)     venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

f)     amenzile achitate de administratorii autorizaţi în cazul aplicării sancţiunilor de comisiile de profil;

g)    penalităţile aplicate administratorilor autorizaţi pentru neachitarea în termen a contribuţiilor;

h)    alte surse neinterzise de lege şi de Statut.

14.11.   Întreg patrimoniul Uniunii, precum şi beneficiul obţinut din activitatea econo­mică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

14.12.   Patrimoniul transmis Uniunii de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi dona­ţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Uniunii. Cheltuielile se efectuează în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual de Congresul Uniunii.

14.13.    Uniunea constituie şi administrează fondul de lichidare şi alte fonduri, necesare pentru soluţionarea sarcinilor statutare.

15.            TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA
DE SEAMA FINANCIARA

15.1.      Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Comisia de cenzori prezintă Congresului Uniunii un raport referitor la situaţia financiara a Uniunii.

15.2.      Activitatea Uniunii nu poate fi supusă controlului din partea autorităţilor pub­lice, excepţie făcând întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile fondate de către aceasta.

15.3.       Darea de seamă a Uniunii se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

a)     expunere scurtă a rezultatelor activităţii Uniunii în perioada de dare de seamă;

b)    soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

c)     venitul total al mijloacelor la fiecare sursă indicate în prezentul Statut;

d)    cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;

e)     soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

15.4. Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Uniunii la şedinţa Congresului.

15.5. Darea de seamă financiară se păstrează în Uniune.

15.6. Persoanelor fizice si juridice abilitate prin lege se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Uniunii, care nu constituie secretul comercial.

16.    ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI
MODIFICAREA STATUTULUI

16.1.      Prezentul Statut se aprobă de către Congresul uniunii administratorilor autorizaţi şi întră în vigoare imediat din momentul adoptării.

16.2.      După adoptare, prezentul statut se comunică Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

16.3.      Propunerile membrilor Uniunii vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului Uniunii administratorilor autorizaţi, care le propune pentru examinare la următoarea sesiune a Congresului.

16.4.      Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Congresul Uniunii prin vot deschis şi cu majoritatea simplă de voturi. Modificările şi completările statutului întră în vigoare din momentul adoptării acestora.

16.5.      Dacă una sau mai multe din clauzele prezentului Statut se dovedesc a fi nevalabile, ilegale sau imposibil de a fi puse în practică, prin legea aplicabilă, nu va fi afectată sau periclitată cu nimic validitatea, legalitatea şi punerea în practică a celorlalte prevederi din prezentul Statut, iar la cererea Consiliului Uniunii şi cu aprobarea Congresului Uniunii aceste prevederi vor fi amendate în spiritul şi litera Statutului.

17.    RELAŢIILE CU ORGANIZAŢIILE SIMILARE DIN ALTE
ŢĂRI ŞI CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

17.1.      Uniunea stabileşte relaţii cu organizaţii similare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale ale administratorilor autorizaţi.

17.2.      Persoanele fizice străine pot exercita profesia de administrator pe teritoriul Republicii Moldova, dacă în statele în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specialitate, certificată de organismele profesio­nale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează şi dacă întrunesc condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în aceste scop de Uniune cu organismele similare din aceste state, cu excepţia condiţiei privind deţinerea cetăţeniei.

17.3.       Administratorul din alt stat poate desfăşura activitate în cadrul biroului individual administratorului autorizat sau în cadrul biroului asociat în bază de contract.

17.4.       Registrul administratorilor din alte state care au dreptul să exercite profesia de ad­mi­nistrator pe teritoriul Republicii Moldova se publică pe paginile web a Uniunii.

17.5.      Administratorii autorizaţi din Republica Moldova sînt în drept să exercite profesia de administrator în alte state, dacă aceasta este prevăzut de legislaţia statului respectiv, sau prin convenţii bilaterale încheiate de Uniune cu organis­mele similare din aceste state.

18.    DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

18.1.      Aprobarea statutului şi primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii se vor efectua de primul Congres al Uniunii administratorilor autorizaţi în modul stabilit de prezentul statut.

18.2.      Congresul de constituire a Uniunii se va compune din administratorii ce au fost autorizaţi în modul stabilit de lege.

18.3.      Primul Congres de constituire va alege din rândul administratorilor autorizaţi preşedintele şedinţei, secretarul care va perfecta procesul-verbal al şedinţei şi co­mi­sia de numărare a voturilor, care va număra voturile şi va întocmi pro­cesele-verbale de numărare a voturilor. Modul de desfăşurare a primului Congres, cât şi alegerea organelor Uniunii este similar modului de desfăşurare a Congresului stabilit de prezentul Statut. 

18.4.      Prezentul Statut este întocmit în două exemplare originale, care au puterea juridică egală, dintre care unul se transmite Ministerul Justiţiei Republicii Mol­dova pentru informare, în calitate de autoritatea abilitată cu funcţii de regle­men­tare, supraveghere şi control al activităţii de administrator, iar a doilea exemplar se păstrează la sediul Uniunii.

18.5.      Prezentul Statut este întocmit în limba de stat al Republicii Moldova, totodată, pentru realizarea scopurilor Uniunii, Statutul poate fi tradus în alte limbi, însă în cazul de divergenţă între textele Statutului (sensul articolelor etc.), prioritatea are textul Statutului în limba de stat al Republicii Moldova.