• Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova (UAAM) este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică, necomercială.
 • UAAM întruneşte toţi administratorii autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei al RM în condiţiile legii, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome.
 • UAAM funcţionează în condiţiile Legii Nr. 161 din  18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi cu modificările ulterioare; Legii insolva­bili­tăţii nr. 149 din 29.06.2012 şi ale Statutului său, aprobat de Congresul UAAM din 17.02.2015 cu modificările ulterioare, altor acte normative în vigoare, care reglementează activitatea UAAM.
 • UAAM este organul de autoadministrare al administratorilor autorizaţi, care acţionează pentru asigurarea prestigiului şi autorităţii profesiei de administrator autorizat, avînd ca scop principal promovarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi.
 • UAAM conduce şi coordonează la nivel naţional activitatea administratorilor autorizaţi şi urmăreşte respectarea  deontologiei și disciplinei profesionale în activitatea acestora, potrivit Codului deontologic, aprobat de Congresul UAAM.
 • UAAM, asigură cadrul corespunzător pentru perfecţionarea nivelului profesional şi a calităţii actelor întocmite de administratorii autorizaţi, prin:

a) instruirea teoretică, inclusiv pregătirea și formarea profesională a administratorilor autorizați în cadrul  Institutului de Instruire Teoretică și Continuă al UAAM;

b) organizarea de seminare, simpozioane şi alte forme de instruire, precum şi de schimburi de experienţă între administratorii autorizaţi şi reprezentanţii altor profesii juridice;

c) informarea sistematică a administratorilor autorizaţi cu legislaţia naţională de specialitate;

d) introducerea şi însuşirea bunelor practici în activitatea profesională a administratorilor autorizați;

e) contribuirea la armonizarea legislației și a practicii judiciare;

f) uniformizarea practicii în domeniul insolvabilităţii;

g) stabilirea de relații de cooperare permanentă, pe plan intern și internațional, cu instituțiile și organizațiile cu atribuții în realizarea instruirii și perfecționării pregătirii profesionale în sistemul profesiilor, care necesită pregătire juridică și economică.

 

 • UAAM funcţionează prin autofinanţare, rezultată din contibuţia membrilor Uniunii şi din alte surse, potrivit Statutului;
 • Structura Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova:

  În cadrul UAAM se constituie și funcționează: 

 1. Consiliul UAAM
 2. Comisia de formare profesională
 3. Comisia de cenzori
 4. Institutul de Instruire Teoretică și Continuă în Management Anticriză
 5. comisiile specializate