Print

Către Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați

 

Întru executarea deciziei Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din 06 iulie 2015, privind elaborarea proiectelor tabelelor de creanțe, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, Vă aducem la cunoștință următoarele.

Potrivit prevederilor 29, art. 143, 144, 145 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 (în continuare L.I.) se conchide că urmează a fi întocmite următoarele tipuri  de tabele ale creanțelor, în diverse etape ale procedurii de insolvabilitate:

 

1.    TABEL PRELIMINAR AL CREANȚELOR CREDITORILOR ÎMPOTRIVA PATRIMONIULUI DEBITORULUI  tabel preliminar de creanţe – tabel care cuprinde creanţele născute înainte de perioada de observaţie, înregistrate de administratorul provizoriu în urma verificării lor, suma solicitată de creditor, suma acceptată şi rangul de prioritate;

Acest tip de tabel se întocmește în temeiul art. 29 legea insolvabilității, dar reglementări referitor la acest table găsim și în art. 143 alin (1) și alin (2). Se întocmește în perioada de observare a debitorului și cuprinde toate creanţele împotriva patrimoniului debitorului reieșind din evidența contabilă sau datele contabile prezentate de către debitor, precizîndu-se că sunt chirografare, garantate, sub condiţie sau nescadente şi arătînd pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul provizoriu ( proiectul  de tabel preliminar se anexează la prezenta scrisoare). În modelul propus de comisia pentru elaborarea codului de bune practice acest table include următoarele rubrici:

1)       numărul de ordine al creditorului

2)      Denumirea/numele, datele de identificare ale creditorului, care a depus o cerere conform art, 28 (6) Legea insolvabilității, cît și a creditorilor pe care administratorul provizoriu i/a determinat din evidența contabilă.

3)      La rubrica 3 se indică suma creanțelor solicitate sau arătate de creditorii care au depus cererea/referința conform art. 28 (6) L.I. dacă creditorul nu a înaintat cererea conform art. 28 (6) dar administratorul l/a inclus din evidența contabila la rubrica trei nu se arată nimic.

4)      La rubrica 4 administratorul provizoriu indică titlul din care izvorăște garanția doar pentru creditorii garantați / aici se arată contractual de ipotecă, contractual de investiții etc.

5)      La rubrica 5 se arată suma creanței determinate de către administratorul provizoriu în evidența contabilă.

6)      La rubrica 6 se indica suma creanței acceptate de administratorul provizoriu la etapa administrării provizorii.

7)      La rubrica 7 se indică rangul creanței determinat de către administratorul provizoriu.

8)      La rubricile 8,9,10 se indică suma creanțelor acceptate de administratorul provizoriu care sunt scadente, nescadente și sub condiție.

9)      La rubrica 11 se indică pe sucrt motivele pentru care administratorul provizoriu a trecut creanțele parțial în table adică a acceptat parțial sumele solicitate sau indicate de creditori. Se completează doar în cazul în care creanța a fost acceptată parțial de administratorul provizoriu.

Tabelul preliminar al creanțelor va indica obligatoriu data întocmirii acestuia și se depune la dosar fie o dată cu raportul perioadei provizorii fie la o altă dată respectînd termenele stabilite în art. 29 (2) L.I.

IMPORTANT: conform art. 143 (3) L.I. după depunerea tabelului preliminar de creanțe administratorul provizoriu ESTE OBLIGAT să informeze debitorul și creditorii a căror creanțe au fost acceptate parțial sau nu au fost acceptate în genere despre acest fapt indicînd motivele.

2.TABEL DEFINITIV AL CREANȚELOR CREDITORILOR ÎMPOTRIVA PATRIMONIULUI DEBITORULUI  tabel definitiv de creanţe – tabel care cuprinde creanţele asupra patrimoniului debitorului la data deschiderii procedurii, inclusiv cele acceptate în tabelul preliminar, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor, suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate.

Acest tip de tabel se întocmește în temeiul art. 110, 143 alin (4-7) L.I.  Se întocmește după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului și cuprinde toate creanţele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, inclusiv creanţele acceptate în tabelul preliminar. În tabelul definitiv se arată suma solicitată, suma admisă de administratorul insolvabilităţii/lichidator şi rangul de prioritate al creanţei. Tabelul definitiv al creanţelor se depune cu cel puțin 15 zile înainte de ședința de validare a creanțelor și se  aprobă de către instanţa de insolvabilitate la şedinţa de validare a creditorilor. În acest tabel se include și contestațiile care se depun cu 3 zile înainte de ședința de validare. Instanţa de insolvabilitate validează creanţele incluse în tabel şi necontestate de creditori semnînd în rubrica “Validat”, indicînd persoana ce contestă și semnează în rubrica contestat și indică suma creanţei trecute în tabel cu titlu provizoriu.

Tabelul va include:

1)      Numărul de ordine al creditorilor

2)      Denumirea/numele, datele de identificare ale  creditorului. Aici se indică doar creditorii care au înaintat cereri de validare a creanțelor în conformitate cu art. 140, 141 L.I. Persoanele care au înaintat cereri conform art. 28 (6) L.I. se includ în tabelul definitiv al creanțelor fără a mai depune cerere de validare/înaintare a creanțelor (temei art. 140(4) L.I.). Verificarea acestor creanțe are loc în temeiuri generale chiar dacă au fost acceptate anterior în tabelul preliminar al creanțelor. Persoana care a depus cerere întroductivă și creanța acestuia a fost considerată întemeiată conform art. 34 (3) L.I. nu va depune cerere de validare a creanțelor, creanța acesteia va fi întrodusă doar în tabelul definitiv consolidat în baza hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate.

3)      În rubrica 3 se indică actul juridic care a dat temei apariției creanței. Nu se indică temei cererea de validare. Se indică factura fiscală, actul de prestare servicii/factura de expediție, contract număr, contract de credit etc.

4)      La rubrica 3,4,5 se indică suma solicitată de către creditor. Conform art. 142 (9) Creanţele exprimate în valută străină se înregistrează în unităţile valutare care le identifică şi la valoarea lor în lei, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil existent la data deschiderii procedurii. Conform art. 57 (12) La adunarea creditorilor, votarea se face după principiul „un leu creanţă validată este egală cu un vot”. Corespunzător creditorul va depune creanța în valută străină, indicînd suma, valuta, si echivalentul în lei la cursul oficial la momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate.

5)      La rubrica 7 administratorul/lichidatorul va indica suma creanței admisă după verificare. Suma se indică în moneda de referință - leu moldovenesc.

6)      La rubrica 8,9 se va indica creanțele contestata suma creanței și persoana care contestă. Deoarece contestațiile se depun după preyentarea de către administrator/lichidator al tabelului definitiv în instanță, suma și persoana ce contestă se va indică cu mîina de către judecător. Astfel, înaintea sedinței de validare se recomandă administratorilor autorizați să verifice toate contestațiile existențe și în ședința de validare să fie pregătiți pentru a aduce la cunoștința judecătorului despre necesitatea indicării în rubricile menționate DOAR contestațiile depuse în termen.  Conform art. 144 (2) contestațiile depuse peste termen nu sunt examenate.

7)       La rubrica 10 se va indica suma creanțelor trecute cu titlu provizoriu de către instanță în temeiul unei încheieri motivate. Conform art. 144 (5) L.I. Pînă la judecarea irevocabilă a contestaţiei, instanţa de insolvabilitate va putea declara, prin încheiere motivată, creanţa ca fiind admisă parţial sau integral cu statut  provizoriu la masa credală, cu dreptul de a participa şi de a vota la  adunarea creditorilor, de a înainta şi a retrage candidatura administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, dar fără dreptul de a participa la distribuirile de sume şi de a se realiza împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor acestuia.  Corespunzător, în cazul existenței contestațiilor, instanța urmează să se retragă în deliberare și să admită parțial sau integral creanța contestată ca inclusă cu titlu provizoriu. În lipsa unei astfel de încheieri se va indica că s/a trecut 0 lei cu titlu provizoriu

8)      La rubrica 10 judecătorul va aplica semnătură și va confirma că o sumă a creanței este contestată de persoana respectivă, iar la titlu provizoriu sunt trecute anumită sumă a creanței contestate.  

9)      La rubrica 12,13 se indică creanțele validate și semnătura judecătorului. Este necesar de menționat că și suma creanțelor validate urmează a fi calculată și înscrisă de către instanță. Astfel, după cum am menționat tabelul se depune cu 15 zile pînă la validare, iar contestațiile cu cel puțin 3 zile pînă la validare. Se consideră validată creanța dacă nu a fost contestată de creditori, corespunzători dacă este contestată se validează doar partea creanței necontestate, sau dacă contestația a fost înlăturată în ședința de validare (creditorul și/a retras contestația, fie este depusă în termen de persoană neîmputernicită, fie alte motive procedurale). Astfel, suma creanței validate este excedentul sumei creanței admise de către administrator/lichidator (rubrica 7) minus suma creanței contestate (rubrica 8). Astfel, se recomandă după cum am indicat mai sus ca administratorul/lichidatorul să cunoască contestațiile existente, să facă calculul pînă la ședința de validare pentru a prezenta instanței exact cifrele pe care trebuie să le indice în rubrica 12.

 

3.       TABEL DEFINITIV AL CREANȚELOR ÎMPOTRIVA PATRIMONIULUI DEBITORULUI  pentru ședința specială de validare din_____________.

Acest tip de tabel nu este expres prevăzut de  L.I. Necesitatea prezentării lui derivă din art. 145 (4). Odată cu repunerea în termen a cererii de admitere a creanţei, instanţa de insolvabilitate numeşte o şedinţă specială de validare pe cheltuiala creditorului întîrziat. La data validării creanţei repuse în termen, se rectifică tabelul definitiv al creanţelor. Astfel, în situația în care instanța de judecată repune în termen un creditor pentru a/și înainta creanța, acesta numește o ședință special de validare. Corespunzător verificarea acestei creanțe urmează să treacă aceeași procedură ca și alte creanțe. Este foarte necesar de menționat că legiuitorul stabilește că ședința special de validare se face pe cheltuiala creditorului întîrziat ceea c e ar însemna că acest creditor repus în termen trebuie să remită avize despre ședința special tuturor creditorilor sau să publice un aviz în monitorul oficial pentru ca toți creditorii să/și poată exercita dreptul stabilit la art. 144 (1) L.I.

Și administratorul/lichidatorul va supune această creanță verificării întocmind în acest sens un table definitive al creanțelor pentru ședința special de validare. În tabelul dat se va indica doar creanța/creanțele creditorului/rilor reus/și în termen.

Modul de completare a acestui table este similar tabelului definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului.

 

4.       TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL TUTUROR CREANȚELOR ÎMPOTRIVA PATRIMONIULUI DEBITORULUI  

                                       Tabel definitiv consolidat – tabel care cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca fiind admise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi creanţele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor. Se întocmește conform art. 143 (9) după ce toate contestaţiile la creanţele consemnate în tabelul definitiv au fost soluţionate, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul înregistrează de îndată în instanţa de insolvabilitate tabelul definitiv consolidat al tuturor creanţelor împotriva patrimoniului debitorului.

Tabelul definitiv consolidat cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca fiind admise în tabelul definitiv al creanţelor şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul definitiv. 

 

Conform art. 143 (8) Consemnarea judecătorului în tabelul definitiv consolidat al creanţelor are efectul unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru toate creanţele validate, conform valorii şi rangului lor, precum şi pentru debitor, administrator/ lichidator şi pentru toţi creditorii chirografari şi creditorii garantaţi. Astfel, acest tip de tabel va fi consemnat de judecător prin aplicarea unei semnături în partea dreaptă a tabelului.

1)                      în rubrica 1 se indică numărul de rind a creditorilor. Este important că anume în acest table se indică totalul creanțelor înaintate. În tabelul definitive examenat anterior valoarea totală a creantelor nu este necesar de indicat deoarece aceasta nu va corespunde realității ținînd cont de contestațiile înaintate. La tabelul definitive consolidate după fiecare rang de creanțe se va indica totalul pentru a cunoaște situația pe ranguri, ulterior la final se va indica totalul creanțelor garantata și chirografare / necesar pentru a vota la adunarea creditorilor întrebările ce țin de valorificarea masei debitoare și respective urmează a se indica totalul creanțelor, garantate, chirografare și chirografare de rang inferior pentru a conaște întreg tablou al masei credale.

2)                      La rubrica 2 se indică denunirea/numele, datele de identificare ale creditorului, cît și adresa acestuia pentru citarea lui următoare sau pentru includerea în lista creditorilor.  Propunerea comisiei este de a indica adresa indicată de către creditor în cererea de validare a creanțelor.

3)                      La rubrica trei se indică suma creanțelor validate în moneda de referință leul moldovenesc. Înscrierea dată îi va da dreptul creditorului și îii va arăta cîte voturi are conform art. 57 (12) L.I.

4)                      În rubrica 4 se va indica data validării, pentru administrator să fie mai ușor să cunoască cine și cînd o fost validat.

5)                      La rubricile 5,6 se indică% din suma creanțelor validate. La rubrica 5 se indică procentul pe rang pentru a ne fi mai simplu la adunarea creditorilor, iar la rubrica 6 procentul din suma totală a creanțelor validate / de asemenea ne va ajuta la adunarea creditorilor.

 

5.       TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL TUTUROR CREANȚELOR ÎMPOTRIVA PATRIMONIULUI DEBITORULUI  ACTUALIZAT

Acest tabel este prevăzut de art. 143 (10 L.I. În situaţia în care s-a dispus convocarea adunării creditorilor pentru aprobarea planului de distribuire a masei debitoare sau intrarea în faliment după confirmarea unui plan, sau orice alte acţiuni procesuale în care este necesară confirmarea masei credale, urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv, inclusiv a tabelului definitiv consolidat, în concordanţă cu rectificările care au avut loc ca urmare a satisfacerii sau a respingerii contestaţiilor, a validării creanţelor repuse în termen, a stingerii creanţelor conform programului de plată a creanţelor cuprins în planul de restructurare sau ca urmare a deducerii sumelor achitate pe parcursul desfăşurării procesului.

Astfel, acest table urmează a se prezenta la anumite interval de timp în dependență de schimbările avute în masa credală. Acest table ne va ajuta să cunoaștem care este tabloul masei credale la zi. Acest table se va depune după anumite distribuiri, a validării unor creanțe repuse în termen, a stingerii anumitor creanțe în urma transmiterii bunurilor în proprietate în contul stingerii creanțelor etc.

1)      În rubrica 1 se va indica numărul de ordine al creditorilor.

2)      În rubrica 2 se va indica denumirea/numele, datele de identificare ale creditorului

3)      În rubrica trei se va indica suma creanțelor validate în moneda de referință, leul moldovenesc

4)      În rubrica 4 se va indica data validării

5)      În rubricile 5,6 se va indica date despre stingerea creanțelor / suma stinsă și data stingerii. În rubricile date se vor include separat toate sumele si datele stingerii creanțelor pentru a fi mai clar și mai ușor de determinat distribuirile avute.

6)      În rubrica 7 se va indica suma rămasă după stingerea creanțelor, se va indica o unică sumă rămasă după toate stingerile avute.

7)      În rubrica 8 și nouă respectiv se va calcula și se va indica % din valoarea creanțelor pe rang și din valoarea totală a creanțelor pentru a putea avea în față situația reală pentru ulterioarele adunări ale creditorilor.