Print

Recomandare

cu privire la particularitățile aplicării alin.(8), (9) art.68 cu alte prevederi

ale Legii insolvabilității

 

          În scopul uniformizării și unificării aplicării prevederilor alin.(8), (9) art.68 în coraport cu alte prevederi ale Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 (în continuare - Legea nr.149/2012), Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (în continuare - Uniunea) recomandă administratorilor autorizați următoarele:

          Potrivit alin. (8) art.68 al Legii nr.149/2012, cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcții de răspundere și persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deținătorii de registre, instituțiile financiare, organele fiscale și cadastrale sunt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

          Uniunea explică, că această normă prevede dreptul administratorului autorizat de a solicita atât informații, cât și acte sau copii ale lor de pe documentele necesare exercitării atribuțiilor, precum și obligația destinatarilor acestor solicitări de a prezenta informațiile și copiile actelor solicitate.

Conform normei citate supra, autor al solicitărilor este administratorul/lichidatorul. Această normă se referă atât la lichidator, cât și la administratorul provizoriu și administratorul insolvabilității. Dreptul administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității și lichidatorului de a solicita și primi gratuit informații și copii de pe acte, rezidă din următoarele prevederi:

-                      lit.j) alin.(5) art.25 al Legii nr.149/2012, potrivit căreia principalele atribuții și drepturi ale administratorului provizoriu în cadrul prezentei legi sunt (...) solicitarea și primirea gratuită de la participanții la proces, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale, precum și de la debitor a informațiilor cu privire la veniturile lui și la bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv la bunurile ce se află în proprietate comună pe cote-părți;

-                      lit.f) alin.(1) art.66 al Legii nr.149/2012, potrivit căreia administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale (...) solicitarea și primirea gratuită de la participanții la procesul de insolvabilitate, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor, precum și de la debitor a informațiilor despre veniturile și bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părți.

Se menționează, că din conținutul alin.(8) art.68 al Legii nr.149/2012, administratorii autorizați urmează să distingă cerințele de cererile (demersurile) care pot fi adresate în exercițiul atribuțiilor.

Prin termenul ”cerință” se înțelege o sarcină care trebuie îndeplinită neapărat, o exigență. Cerințele administratorului autorizat ar urma să fie exprimate prin un act al administratorului autorizat, adică prin dispoziție emisă în ordinea lit.o) alin.(1) art.66 al Legii nr.149/2012, în partea motivată al căreia să fie indicată necesitatea obținerii informațiilor, iar în dispozitiv – cine se obligă să prezinte informațiile și actele solicitate, care sunt actele și informațiile solicitate, termenul de executare a dispoziției, modul de transmitere a actelor și informațiilor solicitate, termenul de executare a dispoziției, etc.

Prin dispoziție pot fi solicitate acte și informații de la orice persoană fizică și juridică, indiferent de tipul de proprietate.

Prin termenul ”cerere” se înțelege o solicitare, o revendicare care poate fi exprimată prin un demers al administratorului autorizat, adresat deținătorilor de registre, instituțiilor financiare, organelor fiscale și cadastrale pentru obținerea doar a informațiilor, dar nu și a actelor sau copiilor de pe actele necesare exercitării atribuțiilor.

Astfel, în cazul necesității obținerii anumitor documente sau copii de pe ele, Uniunea recomandă administratorilor autorizați să emită dispoziții.

Se explică, că legiuitorul i-a atribuit administratorului autorizat prerogative ca singur, în mod individual, sub diligența bunului profesionist, la intima lui convingere să aprecieze de care informații și documente are nevoie pentru exercitarea atribuțiilor pentru fiecare dosar de insolvabilitate separat, astfel că destinatarii solicitărilor și demersurilor emise de administratorul autorizat nu sunt persoanele care ar putea să pună la îndoială și să dea apreciere dacă administratorul autorizat are necesitate de informațiile și documentele solicitate, dacă informațiile și actele solicitate au tangență sau nu cu dosarul de insolvabilitate administrat, dacă informația sau actul solicitat îi este suficientă sau nu pentru exercitarea atribuțiilor. Fiecare dosar are aspecte specifice, cunoscute în profunzime doar de către administratorul autorizat care este desemnat să administreze procedura de insolvabilitate concretă.

Or, controlul acțiunilor și a măsurilor întreprinse de către administratorul autorizat în exercitarea atribuțiilor, este efectuat exclusiv de către instanța de insolvabilitate.

Totodată, în vederea respectării datelor cu caracter personal, protejate prin Legea privind protecția datelor cu caracter personal, nr.133 din 08.07.2011, care ar putea fi obținute în exercițiul atribuțiilor, pentru a evita eventualele refuzuri din partea deținătorilor de registre, organe fiscale, instituții financiare, organe cadastrale și alte persoane fizice și juridice, se recomandă administratorilor autorizați, ca în actele emise în vederea obținerii informațiilor și actelor solicitate, să indice că informațiile care conțin date cu caracter personal, care vor fi obținute în exercițiul atribuțiilor, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate, cu respectarea obligatorie a acestei declarații.

Uniunea informează administratorii autorizați, că alin.(8) art.68 al Legii nr.149/2012 conține norme diferite de prevederile altor legi organice care reglementează activitatea unor deținători de registre.

Astfel, potrivit:

- lit.e) alin.(23) art.6 al Legii cadastrului bunurilor imobile, nr.1543 din 25.02.1998, informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se eliberează doar administratorului procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate;

- alin. (24) art.6 al Legii cadastrului bunurilor imobile, nr.1543 din 25.02.1998, termenul de eliberare a informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane, pe suport de hârtie, nu poate depăşi 15 zile lucrătoare;

- alin. (3) art.8 al Legii cadastrului bunurilor imobile, nr.1543 din 25.02.1998 , accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, oficiile de executare ale Departamentului de executare, organele procuraturii, organele fiscale, organele vamale şi cele ce ţin cadastre specializate este gratuit;

- alin.(2) art.4 al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, nr.220 din 19.10.2007,  alte servicii din domeniul înregistrării de stat, prevăzute la art.35, se efectuează contra unei sume ale cărei cuantum şi mod de achitare se stabilesc de Guvern;

Totodată, potrivit alin.(7) art.6 al Legii privind actele legislative, nr.780 din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior.

Astfel, având în vedere că mai multe legi organice promovează soluții diferite prevederilor Legii nr.149/2012, din considerent că Legea nr.149/2012 a fost adoptată posterior, se vor aplica prevederile Legii nr.149/2012.[1]

Concomitent, pct.3 al Hotărârii Guvernului privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, nr.926 din 12.07.2002, stabilește cercul subiecților cărora Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” urmează să prezinte gratuit informații din Registrul de stat al persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali:  autorităţile administraţiei publice, organele de control şi de drept.

Din considerent că potrivit art.30 al Legii cu privire la Guvern, nr.64 din 31.05.1990, hotărârile Guvernului sunt adoptate pentru organizarea executării  legilor, iar, în speță, Hotărârea Guvernului privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, nr.926 din 12.07.2002, a fost adoptată în vederea aplicării Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, nr.220 din 19.10.2007, adoptată anterior Legii nr.149/2012, administratorii autorizați vor aplica prevederile legii posterioare, adică ale Legii nr.149/2012.

 

Potrivit alin.(9) art.68 al Legii nr.149/2012, pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului la încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și documente, precum și pentru alte acțiuni și inacțiuni, persoanele culpabile sunt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de până la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

Uniunea explică administratorilor autorizați, că sunt în drept să înainteze instanței de insolvabilitate demers de aplicare a amenzii judecătorești față de persoanele culpabile în cazul:

-                      neexecutării cerințelor sau demersurilor de prezentare a informațiilor, explicațiilor și actelor sau copiilor de pe ele;

-                      executării necorespunzătoare a cerințelor sau cererilor înaintate: executării incomplete, executării sau executării necorespunzătoare cu depășirea termenului de 10 zile.

În atare cazuri, persoana față de care poate fi solicitată aplicarea amenzii judiciare va fi nu persoana juridică (deținătorul de registru, instituția financiară, organul fiscal, etc.), ci persoana fizică responsabilă din cadrul respectivei instituții, și anume:

- semnatarul răspunsului incomplet sau al refuzului scris de a prezenta informații sau actele solicitate (dar nu executorul răspunsului)[2];

- conducătorul autorității față de care a fost înaintată cerința sau demersul, în cazul în care administratorul autorizat nu a primit niciun răspuns.

Întru evitarea tergiversărilor examinării procedurilor de insolvabilitate, Uniunea recomandă administratorilor autorizați, ca toate actele înaintate în exercitarea atribuțiilor, să fie expediate prin scrisori recomandate cu aviz de recepție, sau prin depunerea lor în cancelariile destinatarilor cu aplicarea ștampilei de intrare, adică să existe dovada recepționării lor, ceea ce va servi dovadă a primirii respectivelor acte.

La înaintarea demersului de aplicare a amenzii judiciare, administratorul autorizat urmează să anexeze actul prin care a solicitat informațiile, explicațiile sau documentele, dovada recepționării ei de către destinatar, precum și răspunsul destinatarului, după caz.

Reprezentantul debitorului precum și orice creditor, pot contesta în instanța de insolvabilitate actele emise de administratorul autorizat în ordinea prevăzută de alin.(10) art.68 al Legii nr.149/2012.[1] A se vedea Decizia Curții Supreme de Justiție nr.2rc-193/14 din 19.03.2014.

[2] A se vedea Decizia Curții Supreme de Justiție nr.2rc-193/14 din 19.03.2014.